แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ลูกแกะ (ของพระเจ้า) (เทียบ ยน 1:29, 36) เป็นการเปรียบเทียบว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเสมือนลูกแกะที่ถูกฆ่าถวายเป็นเครื่องบูชา (ลูก แกะปัสกา อพย 12) ช่วยให้มนุษยชาติรอดพ้นจากบาป  ในหนังสือวิวรณ์ “ลูกแกะ” ซึ่งถูกประหารนี้ยังคง “ยืนอยู่”  หมายถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพแล้ว