foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

รับบี (Rabbi) เป็นคำเรียกด้วยความเคารพ แปลว่า “เจ้านายหรือครูของข้าพเจ้า” ชาวยิวใช้คำนี้เรียกผู้สั่งสอนธรรมบัญญัติ (มธ 23:2-7) พระเยซูเจ้าทรงได้รับเรียกเช่นนี้ด้วย (มก 9:5)