แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทความนำเสนอพระคัมภีร์


(บทความเขียนโดย ป. จันทร์)


เพื่อจะเข้าใจพระเป็นเจ้าที่เรามองไม่เห็น จำเป็นจะต้องเรียนรู้จักพระองค์โดยอาศัยสิ่งที่เห็นได้ ไม่มีสิ่งใดที่เห็นได้ รู้ได้ในเรื่องเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าจะชัดเจนและถูกต้องได้เท่ากับหนังสือพระคัมภีร์    เหตุว่าพระคัมภีร์ได้บรรจุคำสอนของพระเป็นเจ้าที่เรามองไม่เห็นนี้ไว้อย่างเต็มเปี่ยม ผู้ใดอ่านพระคัมภีร์จะรู้จักพระเป็นเจ้าและเข้าใจพระองค์    เข้าใจถึงลักษณะพระบุคลิกของพระองค์ สิ่งที่พระองค์คิดและปรารถนา     เมื่อบุคคลใดรู้จักพระองค์ก็อดไม่ได้ที่จะรักพระองค์ และเมื่ออดรักพระองค์ไม่ได้และตัวพระองค์ไม่มีปรากฏแก่สายตา จึงขอเพียงได้กระทำปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ที่เรารักก็มีความสุข   

การปฏิบัติตามพระประสงค์นี้ ผู้อ่านหรือฟังพระคัมภีร์อย่างซาบซึ้งและเข้าใจดังกล่าวแล้วจะปฏิบัติด้วยความเต็มใจ รัก และด้วยน้ำใสใจจริง คือ เพื่อพระแต่ผู้เดียว พระคัมภีร์จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนสิ้นพิภพ    จนกระทั่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันเหล่านี้แห่งชีวิตของเราจึงต้องมีเวลาสำหรับพระคัมภีร์ สำหรับฟัง “คำพระ” เพื่อให้สำเร็จสมประสงค์ตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าลงในชีวิตประจำวัน

ที่มา : หนังสือความเชื่ออันเป็นชีวิต