แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

fishในสุสานใต้ดินของชาวโรมัน เราพบเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนที่ยืนยันความเชื่อในพระคริสตเจ้า คำว่า ICHTHYS (ปลา) อักษรแต่ละตัวที่ใช้สะกดเป็นคำเริ่มต้นภาษากรีกของคำว่า Iesus (พระเยซู) Christos (พระคริสต์) THeou (พระเจ้า) hYios (พระบุตร) และ Soter (พระผู้ไถ่) ICHTHYS ZONTON หมายความว่า ปลาแห่งชีวิต

 fish tr2