แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 

“คอยโนนียา” (Koinonia) มาจากภาษากรีก แปลว่า การดำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ยังมีความหมายถึง การมีทุกสิ่งเป็นของส่วนกลาง (กจ. 2:44; 4:32-35) ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(กจ. 2:46; 4:32) เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในข่าวดีและพระพรต่าง ๆ ที่กลุ่มคริสตชนในสมัยอัครสาวกได้รับจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า อ่านทั้งหมด