แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันสำคัญทางศาสนา


วันสำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก


1. วันสมโภชพระนางมารีย์ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม เป็นวันที่สมโภชพระนางมารีย์พระชนนี พระเป็นเจ้า พระนางเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ แต่เนื่องจากพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ พระนางมารีย์จึงได้ชื่อว่าเป็นมารดาของพระเจ้า
2. วันพุธรับเถ้า วันพุธที่เริ่มต้นในเทศกาลมหาพรต ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน ของการฟังพระวาจาและการสวดภาวนา เพื่อเตรียมใจในการฉลองปัสกาอย่างสมควร และเป็นการเตรียมขั้นสุดท้ายสำหรับผู้ใหญ่ที่จะรับศีลล้างบาป
3. วันสมโภชปัสกา วันอาทิตย์ที่สมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (วันอาทิตย์หลังวันที่ 14 เดือนนิสาน ซึ่งเป็นเดือนตามปฏิทินของชาวยิว ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี) วันเริ่มต้นเทศกาลปัสกา

4. วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เป็นวันสมโภชการที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ตามที่บันทึกไว้ในพระวรสารว่า 40 วันหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ
5. วันสมโภชพระจิตเจ้า เป็นวันปิดเทศกาลปัสกา และเป็นความสำเร็จสมบูรณ์ของแผนการความรอดที่เกิดขึ้น โดยการเสด็จมาของพระจิตเจ้า เป็นการกำเนิดของพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าตั้งขึ้นโดยผ่านทางอัครสาวก
6. วันสมโภชพระตรีเอกภาพ วันอาทิตย์ถัดจากวันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อในพระเจ้า พระองค์เดียวมี 3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร พระจิตเจ้า
7. วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ถัดจากวันสมโภชพระตรีเอกภาพ เป็นวันสมโภชที่ให้เกียรติต่อองค์พระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ตามธรรมเนียมคริสตชนจะมีการแห่ศีลมหาสนิท และรับพรจากศีลมหาสนิทหลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
8. วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เป็นวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก (อัครสาวกที่มีบทบาทสำคัญของพระศาสนจักร) ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน
9. วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี
10. วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย วันที่ระลึกถึงบรรดานักบุญที่เคยใช้ชีวิตในโลกนี้ ซึ่งเป็นแบบฉบับในการทำความดี และเป็นผู้ภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อมนุษย์ในโลก ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน
11. วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายในปีปฏิทินพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นวันสมโภชที่ให้เกียรติพระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ ผู้นำชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน
12. วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสมโภชการปฏิสนธิโดยปราศจากบาปกำเนิดของพระนางมารีย์
13. วันสมโภชพระคริสตสมภพ ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันสมโภชการบังเกิดของพระเยซูเจ้า
14. วันอาทิตย์ เป็นการฉลองประจำสัปดาห์ของคริสตชน ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งคริสตชนทุกคนไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่โบสถ์

วันสำคัญทางพุทธศาสนา


การกำหนดวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้น นับตามจันทรคติ มีทั้งหมด 6 วันดังนี้
1. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีความสำคัญคือ เป็นวันที่ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสำคัญ ในพุทธศาสนาเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ อันได้แก่ การทำความดี ไม่ทำความชั่ว และทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แก่พระอริยสงฆ์จำนวน 1250 รูป
2. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีความสำคัญคือ เป็นวันที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ธรรม และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. วันอัฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่ตรงกับวันที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรก
5. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน
6. วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันครบกำหนดการอยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ทำปวารณากรรม (การให้ผู้อื่นตักเตือนและชี้ผิดได้) แทนอุโบสถกรรม (การฟังพระปาฎิโมกข์)

ข้อสังเกต การนับเดือนทางพุทธศาสนานั้น ยึดตามจันทรคติ ซึ่งหนึ่งเดือนจะมี 29-30 วัน ในปีหนึ่งจะมี 355-356 วัน ทุก 3-4 ปีจะมีการเพิ่มเดือนขึ้นอีกหนึ่งเดือน โดยเพิ่มในระหว่างเดือนแปดกับเดือนเก้า เป็นเดือนแปดสองหน (เดือนแปดแรก และเดือนแปดหลัง)

วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม


1. วันแรกของปฏิทินอิสลาม ตรงกับวันที่ 1 มุฮัรรอม (เดือน 1) เป็นวันที่ตรงกับวันที่ท่านศาสดามุฮัมมัดอพยพจากมักกะห์สู่นครมะดีนะห์
2. วันเมาลิดนบี ตรงกับวันที่ 12 ร่อบีอุ้ลเอาวาล (เดือน 3) เป็นวันที่ตรงกับวันประสูติของศาสนามุฮัมมัด
3. อินรออ. เมี้ยะราจ ตรงกับวันที่ 27 รอญับ (เดือน 7) เป็นวันที่ตรงกับวันที่ศาสดามุฮัมมัดเดินทางจากมักกะห์สู่มัสยิดอักซอ แล้วเสด็จขึ้นฟากฟ้า และได้รับละหมาดจากพระเจ้า
4. การถือศีลอด ฟัรฎู ตรงกับวันที่ 1 รอมฎอน (เดือน 9) เป็นวันเริ่มต้นการถือศีลอดที่จำเป็นของมุสลิมทั่วโลก
5. ลัยละตุ้ลกอดริ ตรงกับคืนที่ 27 หรือคืนคี่ คืนใดคืนหนึ่งของช่วง 10 คืนสุดท้ายในรอมฎอน (เดือน 9) เป็นคืนที่พระเจ้าเริ่มประทานอัลกุรอานให้กับศาสดามุฮัมมัด และเป็นคืนที่มีผลบุญเท่ากับพันเดือน
6. วันอีดิ้ลฟิฏริ ตรงกับวันที่ 1 เซาวาล (เดือน 10) เป็นวันแรกหลังการถือศีลอด และเป็นวันที่รื่นเริงของมุสลิม
7. วันอะรอฟะห์ ตรงกับวันที่ 9 ซุลฮิจญะห์ (เดือน 12) เป็นวันที่ผู้ประกอบพิธีฮัจห์รวมตัวกัน ณ ทุ่งอะรอฟะห์
8. วันอีดิ้ลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 ซุลฮิจญะห์ (เดือน 12) เป็นวันรื่นเริงของมุสลิม และมีการเชือดสัตว์พลีทาน
9. วันญุมอะห์ ทุกวันศุกร์ เป็นวันที่มุสลิมต้องไปประกอบศาสนกิจประจำสัปดาห์ (ละหมาด) พร้อมรับฟังคำสอนจากผู้แสดงธรรมประจำมัสยิด (ค่อเต็บ)

ข้อสังเกต การนับเดือนตามปฏิทินอิสลามนั้น ยึดตามจันทรคติ ซึ่งหนึ่งเดือนจะมี 29-30 วัน ในปีหนึ่งจะมี 355-356 วัน ไม่มีการเพิ่มเดือน เพื่อให้ได้ตามปฏิทินสากล โดยมีชื่อเรียกปีทางอิสลามว่า ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เช่น ปี ฮ.ศ. 1427 ตรงกับปี พ.ศ. 2549

ที่มา : หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา