แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเจ้า จึงเป็น “พระบิดา”

Cima da Conegliano God the Fatherเราเคารพนับถือพระเจ้าในฐานะพระบิดา ประการแรก เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรัก ยิ่งกว่านั้น พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงสอนเราให้นับถือพระบิดาของพระองค์เป็นดังพระบิดาของเรา และเรียกขานพระเจ้าเป็น “พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (238-240)

หลายศาสนาก่อนคริสต์ศาสนา มีชื่อเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” แม้ก่อนสมัยพระเยซูเจ้า ชาวอิสราเอลก็กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดาของพวกเขา” (ฉธบ 32:6, มลค 2:10) และตระหนักว่าพระองค์เป็น “พระมารดา” ด้วย (อสย 66:13) ในประสบการณ์ของมนุษย์ บิดาและมารดาเป็นตัวแทนของต้นกำเนิดและอำนาจ ซึ่งปกป้องและสนับสนุนค้ำจุน พระเยซูคริสตเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดา “ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย” (ยน 14:9) ในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงความปรารถนาอย่างลึกซึ้งของมนุษย์ที่จะไปหาพระบิดาผู้เมตตา