แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทภาวนาของแต่ละศาสนา

ctoon02ศาสนาคริสต์
บทข้าแต่พระบิดา (มธ 6:9-13) (Pater Noster)
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์  
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า  เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน

ศาสนาพุทธ
บทบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สังฆัง นะมามิ (กราบ)
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ศาสนาอิสลาม
บทดุอาอ. (ขอพร)
คำอ่าน
“อามันตุ บิลลาฮิ รอฎีตุ-บิลลาฮิ-รอบบัน วะบิลอิสลามิ ดีนัน วะบิมุฮัมมะดิน นะบียัน วะร่อซูล่า”
คำแปล
ข้าพเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ. ข้าพเจ้าพอใจที่อัลลอฮ.เป็นเจ้า อิสลามเป็นศาสนา มุฮัมมัดเป็นศาสดา และศาสนฑูต


ที่มา : หนังสือศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา (ศูนย์คุณธรรม)