foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

II. มัทธาธีอัสเริ่มต้นสงครามศักดิ์สิทธิ์a


มัทธาธีอัสกับบุตรชาย
2    1ในสมัยนั้น มัทธาธีอัส บุตรของยอห์น บุตรของสิเมโอน สมณะในตระกูลโยอาริบb ออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปตั้งหลักฐานอยู่ที่เมืองโมดีน 2เขามีบุตรชายห้าคน คือ ยอห์น ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “กัตดี” 3สิเมโอน ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ธัสสี” 4ยูดาส ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “มัคคาบี” 5เอเลอาซาร์ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “อวาราน” และโยนาธาน ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “อัฟฟุส”c 6เมื่อมัทธาธีอัสเห็นการดูหมิ่นพระเจ้าเกิดขึ้นในแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม 7เขาก็พูดว่า “อนิจจาเอ๋ย ทำไมนะ ฉันจึงต้องเกิดมาเห็นความย่อยยับของประชากรของฉัน และเห็นนครศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลาย ฉันจะนั่งงอมืองอเท้าได้อย่างไรขณะที่เมืองตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู และพระวิหารอยู่ในมือของคนต่างด้าว
    8”พระวิหารกลายเป็นเหมือนคนที่ไร้เกียรติd
    9เครื่องประดับงดงามถูกปล้นไป
    ทารกถูกฆ่าในลานสาธารณะ
    บรรดาชายหนุ่มถูกดาบข้าศึกฟาดฟัน
    10ชนชาติใดบ้างที่ไม่ได้เข้าครอบครองอาณาจักร
    และยึดทรัพย์สมบัติไปจากเมืองนี้
    11กรุงเยรูซาเล็มที่เคยเป็นอิสระกลับเป็นทาส
    12พระวิหารที่งดงามและที่เราภูมิใจถูกทิ้งร้าง
    ชนต่างชาติทำให้เป็นมลทิน
    13ทำไมหนอเราจึงยังมีชีวิตอยู่อีก”
    14แล้วมัทธาธีอัสกับบรรดาบุตรก็ฉีกเสื้อผ้าของตนด้วยความโศกเศร้า สวมเสื้อผ้ากระสอบ ร่ำไห้ไว้ทุกข์

มัทธาธีอัสไม่ยอมปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์
    15เจ้าหน้าที่ที่กษัตริย์ทรงส่งมาบังคับประชาชนให้ละทิ้งศาสนาและถวายบูชาแด่รูปเคารพมาถึงเมืองโมดีน 16ชาวอิสราเอลจำนวนมากเข้าร่วมด้วย แต่มัทธาธีอัสกับบรรดาบุตรอยู่รวมกันอีกกลุ่มหนึ่ง 17เจ้าหน้าที่ที่กษัตริย์ทรงส่งมาจึงกล่าวแก่มัทธาธีอัสว่า “ท่านเป็นคนสำคัญ มีเกียรติ และยิ่งใหญ่ในเมืองนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาบุตรและญาติพี่น้อง 18ท่านจงออกมาเป็นคนแรก ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์เถิด ดังที่ชนชาติต่างๆ ชาวยูดาห์และผู้คนที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกระทำกัน แล้วท่านกับบรรดาบุตรจะได้ชื่อว่าเป็นพระสหายของกษัตริย์e ท่านกับบรรดาบุตรจะมีเกียรติ ได้รับเงินทองและของประทานมากมาย”
    19แต่มัทธาธีอัสร้องตอบเสียงดังว่า “แม้ชนชาติทั้งหมดในราชอาณาจักรของกษัตริย์จะปฏิบัติตามพระบัญชา ละทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษ ยอมปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์ 20ข้าพเจ้ากับบรรดาบุตรและญาติพี่น้องจะดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาของบรรพบุรุษ 21ขอพระเจ้าfทรงพระกรุณาอย่าให้เราละทิ้งธรรมบัญญัติและขนบประเพณีเลย 22เราจะไม่เชื่อฟังพระบัญชาของกษัตริย์ จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากศาสนาของเราแต่ประการใด”
    23เมื่อเขาพูดจบ ชาวยิวคนหนึ่งออกมาต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อถวายเครื่องบูชาบนแท่นที่เมืองโมดีนตามพระบัญชาของกษัตริย์ 24มัทธาธีอัสเห็นเข้าก็โกรธ โทสะพลุ่งขึ้นเพราะความรักต่อธรรมบัญญัติg วิ่งไปฆ่าชายคนนั้นคาแท่นบูชา 25เขาฆ่าเจ้าหน้าที่ที่กษัตริย์ทรงส่งมาบังคับให้ถวายเครื่องบูชา และเขายังทำลายแท่นบูชาด้วย 26เขาทำเช่นนี้เพราะความรักต่อธรรมบัญญัติ ดังที่ฟีเนหัสเคยทำกับศิมรี บุตรของสาลู
    27มัทธาธีอัสไปประกาศเสียงดังทั่วเมืองว่า “ผู้ที่รักธรรมบัญญัติ และยึดมั่นในพันธสัญญา จงตามข้าพเจ้ามาเถิด”
    28เขากับบรรดาบุตรหนีไปยังเขตภูเขา ละทิ้งข้าวของทั้งหมดไว้ในเมือง

ผู้ติดตามมัทธาธีอัสไม่ยอมละเมิดวันสับบาโต
    29ชาวยิวจำนวนมากที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม และปฏิบัติตามขนบประเพณีทางศาสนา ไปตั้งหลักฐานในถิ่นทุรกันดาร 30พร้อมกับบรรดาบุตร ภรรยา และฝูงสัตว์ เพราะทนสภาพการณ์ชั่วร้ายไม่ได้
    31ข้าราชการของกษัตริย์และบรรดาทหารที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม นครแห่งกษัตริย์ดาวิด รู้ว่าบางคนที่ดูหมิ่นพระบัญชาได้ออกไปหลบซ่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 32ทหารจำนวนมากจึงไล่ตามไปจนทัน แล้วตั้งค่ายอยู่ตรงกันข้าม เตรียมจะเข้าโจมตีในวันสับบาโต
    33ทหารที่ไล่ตามไปตะโกนบอกว่า “พอกันที จงออกมาปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์เถิด แล้วท่านจะมีชีวิตรอด”
    34แต่คนเหล่านั้นร้องตอบว่า “เราจะไม่ออกไป เราจะไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์ จะได้ไม่ละเมิดวันสับบาโต”h
    35พวกทหารจึงเข้าโจมตีทันที 36แต่ชาวยิวไม่ตอบโต้ ไม่ขว้างก้อนหิน และไม่ปิดกั้นที่ซ่อนของตน 37เขาเพียงแต่พูดว่า “พวกเรายอมตายอย่างผู้บริสุทธิ์ สวรรค์และแผ่นดินเป็นพยานว่าท่านทั้งหลายทำลายพวกเราอย่างไม่ยุติธรรมเลย”
    38ทหารเหล่านั้นเข้าโจมตีชาวยิวในวันสับบาโต เขายอมตายพร้อมทั้งบุตรภรรยานับพันคน และฝูงสัตว์

การต่อสู้ของมัทธาธีอัสพร้อมกับผู้ร่วมอุดมการณ์
    39เมื่อมัทธาธีอัสกับพวกรู้ข่าวนี้ ก็ร่ำไห้ไว้ทุกข์อย่างมาก 40พูดกันว่า “ถ้าเราทุกคนทำเหมือนพี่น้องของเรา ไม่ต่อสู้กับชนต่างชาติเพื่อรักษาชีวิตและขนบธรรมเนียมของเรา เขาคงจะทำลายพวกเราให้สูญไปจากแผ่นดินนี้โดยเร็ว
    41วันนั้น เขาก็ตกลงกันว่า “ถ้าผู้ใดมาทำสงครามกับเราในวันสับบาโต เราจะต่อสู้ เพื่อเราทุกคนจะไม่ต้องตายดังที่พี่น้องของเราได้ตายในที่ซ่อน”
    42หลังจากนั้น กลุ่มฮาสิดิมi ซึ่งเป็นนักรบชาวอิสราเอลที่กล้าหาญและเลื่อมใสธรรมบัญญัติ ก็เข้ามาร่วมเป็นพวกเดียวกับมัทธาธีอัส 43ทุกคนที่หนีสถานการณ์เลวร้ายก็เข้ามาร่วมเป็นกำลังพลเสริมด้วย 44คนเหล่านี้รวบรวมกำลังพลเข้าโจมตีพวกคนบาปด้วยความโกรธแค้นและฆ่าฟันคนอธรรมอย่างเกรี้ยวกราด คนที่รอดตายหนีไปอยู่กับชนต่างชาติเพื่อรักษาชีวิต 45มัทธาธีอัสกับพวกไปตามที่ต่างๆ ทำลายแท่นบูชา 46บังคับให้เด็กชายทุกคนในแผ่นดินอิสราเอลที่ยังไม่เข้าสุหนัตได้เข้าสุหนัต 47เขาตามล่าผู้ทะนงตน และงานที่เขาทำก็ประสบความสำเร็จ 48เขาปกป้องธรรมบัญญัติจากอำนาจของชนต่างชาติและบรรดากษัตริย์  ไม่ปล่อยให้คนบาปมีชัยชนะj

มัทธาธีอัสถึงแก่กรรม k
    49เมื่อมัทธาธีอัสจวนจะสิ้นใจ เขาบอกบรรดาบุตรว่า “ขณะนี้ผู้ทะนงตนและคนอธรรมกำลังได้เปรียบ เป็นเวลาหายนะและความโกรธแค้นเดือดดาล 50บัดนี้ ลูกเอ๋ย จงมีความเลื่อมใสธรรมบัญญัติ จงพลีชีพเพื่อพันธสัญญาของบรรพบุรุษ
    51”จงระลึกถึงกิจการที่บรรพบุรุษได้กระทำในสมัยของเขาเถิด แล้วเจ้าทั้งหลายจะได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียงดำรงอยู่ตลอดกาล
    52พระเจ้ามิได้ทรงทดลองอับราฮัมและทรงพบว่าเขาซื่อสัตย์ดอกหรือ เขาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรม
    53เมื่อโยเซฟถูกข่มเหง เขาก็ยังปฏิบัติตามบทบัญญัติ เขาจึงได้เป็นเจ้านายของอียิปต์
    54ฟีเนหัส บรรพบุรุษl ของเราได้รับพันธสัญญาเป็นสมณะตลอดไป เพราะความเลื่อมใสของตน
    55โยชูวาเชื่อฟังพระวาจา จึงได้เป็นผู้วินิจฉัยในหมู่ชาวอิสราเอล
    56คาเลบเป็นพยานต่อหน้าชุมชนอิสราเอล จึงได้รับแผ่นดินส่วนหนึ่งเป็นมรดก
    57ดาวิดได้รับบัลลังก์ปกครองอาณาจักรตลอดไป เพราะความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
    58เอลียาห์มีความกระตือรือร้นเลื่อมใสธรรมบัญญัติ พระเจ้าจึงทรงรับเขาสู่สวรรค์
    59ฮานันยาห์ อาซาริยาห์และมิชาเอลรอดพ้นจากกองไฟ เพราะมีความเชื่อ
    60ดาเนียลรอดพ้นปากสิงโตเพราะไม่มีความผิด
    61จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง
    62อย่ากลัวถ้อยคำของคนบาปm เพราะความรุ่งโรจน์ของเขาจะเป็นสิ่งปฏิกูล ถูกหนอนกิน
    63วันนี้เขาได้รับการยกย่อง พรุ่งนี้กลับหาเขาไม่พบ
    เพราะเขากลายเป็นฝุ่นดิน และแผนการของเขาก็ล้มเหลว
    64ลูกเอ๋ย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเพื่อธรรมบัญญัติเถิด เจ้าทุกคนจะได้รับเกียรติเพราะธรรมบัญญัตินี้
    65”สิเมโอนn พี่ชายของเจ้าเป็นคนฉลาด จงเชื่อฟังเขาเสมอเถิด เขาจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้า 66ยูดาส มัคคาบี เป็นนักรบเข้มแข็งตั้งแต่วัยหนุ่ม เขาจะเป็นผู้นำกองทัพของเจ้า ทำสงครามกับชนต่างชาติ 67เจ้าทั้งหลายจงรวบรวมทุกคนที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติมาอยู่กับเจ้า จงแก้แค้นผู้ที่ทำร้ายประชากรของเจ้า 68จงทำกับชนต่างชาติอย่างสาสม และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อเถิด”
    69แล้วมัทธาธีอัสอวยพรเขาและสิ้นใจ 70เขาถึงแก่กรรมปีหนึ่งร้อยสี่สิบหก และฝังไว้ในที่ฝังศพของบรรพบุรุษที่เมืองโมดีน ชาวอิสราเอลทั้งปวงร่ำไห้ไว้ทุกข์ให้เขาอย่างมาก