แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขนิรันดรคืออะไร
ความสุขนิรันดรคือ การมองเห็นพระเจ้า และเป็นการยกขึ้นสู่ความสุขของพระเจ้า (1720-1724,1729)

ในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระจิตมีชีวิตที่ไม่รู้จบ มีความปิติยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน การยกขึ้นสู่น้ำพระทัยอันไม่มีขอบเขตเป็นความสุขอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์

ความสุขนี้เป็นพระพรที่บริสุทธิ์ของพระหรรษทานของพระเจ้าที่เรามนุษย์ไม่สามารถนำออกมาจากตนเอง  หรือเข้าใจในความสำคัญของความสุขเองได้  พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราตัดสินใจในความชอบของความสุขของเรา  เราควรเลือกพระเจ้าด้วยใจอิสระ  รักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด กระทำสิ่งดีหลีกหนีความชั่วให้ไกลเท่าที่สามารถ 52, 156-158