แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เหตุผลใดคริสตชนจึงให้ศักดิ์ศรีแก่มนุษย์
    ทุกบุคคล  ตั้งวินาทีแรกของชีวิตของเขาที่อยู่ในครรภ์  มีศักดิ์ศรีที่ล่วงล้ำไม่ได้  เพราะเป็นน้ำพระทัย  ความรัก  การสร้าง  และการไถ่กู้ของพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร  เพื่อบุคคลนั้นและจุดหมายปลายทางของเขาคือความสุขนิรันดร  (1699-1715)

    ถ้าศักดิ์ศรีของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเพียงอย่างเดียวคือความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล แล้วบรรดาผู้ที่อ่อนแอ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ที่ไร้กำลังก็จะไม่มีศักดิ์ศรี คริสตชนเชื่อว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์คือ ในสถานะแรก คือผลของความเคารพของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา พระองค์ทรงทอดพระเนตรมายังทุกบุคคล และทรงรักเขาประหนึ่งว่าเขาเป็นเพียงสิ่งสร้างเดียวในโลก

เมื่อพระเจ้าหายไป  มนุษย์ชายและหญิงจะไม่ยิ่งใหญ่อีกต่อไป  พวกเขาสูญเสียศักดิ์ศรีของพระเจ้า  ใบหน้าของเขาสูญเสียความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า  ในที่สุดพวกเขาจะลงเอยด้วยการเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของวิวัฒนาการของคนตาบอด  เมื่อเป็นเช่นนี้  ก็สามารถถูกใช้และถูกล่วงละเมิด  นี่คือสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ในยุคของเราที่ได้รับการยืนยันสำหรับเรา
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16
15 สิงหาคม 2005

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความสุข  แต่เราจัดวางความหวังนี้ไว้ที่ใด  วางอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า  ผู้ทรงประทับอยู่ในส่วนลึกที่สุดของวิญญาณของมนุษย์ทุกคน
ภราดาโรเจอร์ สคูซ
(1915-2005)