แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เกิดอะไรขึ้นในการบวชพระสงฆ์
ในการบวชพระสงฆ์ พระสังฆราชเชิญพระอานุภาพของพระเจ้าลงมายังผู้สมัครบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นตราประทับที่อยู่ในวิญาณของบุรุษเหล่านี้ เป็นตราประทับที่ลบไม่ออกและไม่สูญหายตลอดไป ในฐานะผู้ร่วมงานกับพระสังฆราชของท่า พระสงฆ์จะประกาศพระวาจาของพระเจ้า โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ และเหนืออื่นใด ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (1562-1568)

ในระหว่างถวายในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ การบวชพระสงฆ์เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเริ่มเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อออกมา หลังจากพระสังฆราชเทศน์แล้ว พระสงฆ์ในอนาคตสัญญาจะนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระสังฆราชและผู้สืบตำแหน่งต่อจากท่าน การบวชอย่างแท้จริงเกิดขึ้นโดยการปกมือของพระสังฆราชและบทภาวนาของท่าน 215, 236, 259

พระสงฆ์สานต่องานการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าบนโลกนี้
นักบุญ ยอห์น เวียนเนย์
(1786–1859)