แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระศาสนจักรจึงเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนเจ็บป่วย
    พระเยซูเจ้าทรงแสดงแก่เราว่า สวรรค์จะทนทุกข์ทรมานกับเราเมื่อเรามีความทุกข์ทรมาน พระเจ้าทรงปรารถนาให้ค้นพบอีกใน “พี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุดของเรา” (มธ 25:40) ด้วยเหตุนี้ พระเยซูเจ้าจึงทรงระบุให้การเอาใจใส่ดูแลคนเจ็บป่วยเป็นเสมือนศูนย์กลางงานของบรรดาศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่า “จงรักษาคนเจ็บป่วย” (มธ 10:3)

และพระองค์ทรงสัญญากับพวกเขาถึงอำนาจของพระเจ้าให้ “ขับไล่ปีศาจในนามของเรา... เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” (มก 16:17-18) (1506-1510)

    หนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สำคัญของความเป็นคริสตชนที่มีอยู่เสมอ คือผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วย และผู้ที่ขาดแคลน คุณแม่เทเรซา ซึ่งเอาใจใส่ดูแลผู้ที่ใกล้จะสิ้นใจในท่อน้ำของเมืองกัลกัตตา เป็นผู้หนึ่งที่ทำงานด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน ท่านได้ค้นพบพระคริสตเจ้าอย่างแน่นอนในบุคคลชายขอบ และบุคคลที่ผู้อื่นหลีกหนีเหล่านี้ เมื่อคริสตชนที่เป็นคริสตชนแท้ ก็จะมีอำนาจชักจูงแห่การเยียวยารักษาออกมาจากพวกเขา บางคนมีพระพรแห่งการรักษาทางร่างกายให้กับผู้อื่นในพระอานุภาพของพระจิตเจ้า ( พระพรพิเศษแห่งการเยียวยารักษา พระพรพิเศษ )