แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงเอาพระทัยใส่ต่อคนเจ็บป่วยอย่างมาก
scan0049    พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อแสดงความรักของพระเจ้า  พระองค์ทรงกระทำสิ่งนี้บ่อยครั้งในสถานที่ซึ่งเรารู้สึกว่าถูกคุมคามเป็นพิเศษ ในความอ่อนแอของชีวิตเรา โดยทางความเจ็บป่วย พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราสบายดีทั้งร่างกายและวิญญาณ เพื่อที่จะเชื่อและยอมรับการมาถึงของพระอาณาจักรพระเจ้า (1503-1505)

บางครั้งที่บุคคลหนึ่งเจ็บป่วยก็เพื่อจะรับรู้อย่างแท้จริงว่า ความแข็งแรงหรือความเจ็บป่วย สิ่งที่ต้องการมากกว่าอย่างอื่นคือ พระเจ้า เราไม่มีชีวิตนอกจากในพระองค์ ด้วยเหตุนี้คนเจ็บป่วยและคนบาปจึงมีสัญญาณเป็นพิเศษถึงสิ่งต่างๆที่จำเป็น มีอยู่แล้วใน พระคัมภีร์พระธรรมใหม่ ประชาชนที่เจ็บป่วยขอการปรากฏพระองค์ของพระเยซูเจ้า พวกเขาพยายาม “สัมผัสพระองค์ เพราะมีพระอานุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย” (ลก 6:19) 91

พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป
มาระโก 2:17

บุคคลที่เจ็บป่วยสามารถสัมผัสได้มากกว่า บุคคลที่ได้รับการบอก
รินโฮลด์ ชไนเดอร์
(1903-1958 นักประพันธ์ชาวเยอรมัน)