แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใครสามารถโปรดศีลล้างบาปได้
    โดยปกติ พระสังฆราช พระสงฆ์หรือสังฆานุกร เป็นผู้โปรดศีลล้างบาป    ในภาวะฉุกเฉิน คริสตชนหรือใครก็ได้สามารถโปรดศีลล้างบาปได้ ด้วยการเทน้ำลงบนศีรษะของผู้รับ และกล่าวถ้อยคำในพิธีล้างบาปว่า “ข้าพเจ้าล้างท่านในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (1256, 1284)
    ศีลล้างบาปมีความสำคัญมาก จนกระทั่งแม้ผู้ที่มิใช่คริสตชนก็สามารถเป็นผู้โปรดศีลล้างบาปได้ อย่างไรก็ตาม ในการประกอบพิธีนี้ เขาต้องมีความตั้งใจกระทำสิ่งที่พระศาสนจักร กระทำ เมื่อโปรดศีลล้างบาป

“พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1 ทธ 2 : 4)
“ไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า” (ยน 3 : 5)