แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงกล่าวว่า “อาแมน” ยืนยันความเชื่อของเรา
    เรากล่าวว่าอาแมน “ใช่” เพื่อยืนยันความเชื่อของเรา เพราะพระเจ้าทรงแต่ตั้งเราให้เป็นพยานยืนยันความเชื่อ ผู้ใดที่กล่าวว่า อาแมน เท่ากับยอมรับงานของพระเจ้าในการสร้างและการไถ่กู้ของพระองค์ด้วยใจอิสระและยินดี (1061-1065)

    ในภาษาฮีบรู คำว่า อาแมน มาจากคำในสกุลเดียวกับคำที่มีความหมายว่า “เชื่อ” และ “มั่นคง เชื่อได้ ซื่อสัตย์” ผู้กล่าวคำว่า อาแมน เท่ากับได้ลงลายมือชื่อของตนไว้” (นักบุญออกัสติน) เราสามารถกล่าวคำว่าอาแมน “ใช่” อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ ได้ ทั้งนี้เพราะในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ พระองค์เองทรงเป็นคำว่า “ใช่” ที่มนุษย์มีต่อสัญญาของพระเจ้าทุกประการ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคำว่า “ใช่” ของพระบิดาที่ทรงมีต่อเราแต่ละคนตลอดไป ->527

อาแมน (Amen) คำว่า อาแมน (ภาษาฮีบรู aman มั่นคง น่าเชื่อถือ) ใช้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึง “ขอให้เป็นดังนั้น” เพื่อยืนยันถึงความปรารถนาองค์พระเจ้า เพื่อถวายเกียรติหรือร่วมสรรเสริญพระเจ้า ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่โดยทั่วไปใช้คำนี้ในตอนจบของบทภาวนา อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่พระเยซูเจ้าเองทรงใช้คำว่า อาแมน เริ่มต้นการปราศรัยของพระองค์เอง ซึ่งผิดจากปกติธรรมดา จึงเป็นการเน้นถึงอำนาจในพระวาจาของพระองค์
“พระสัญญาทั้งปวงของพระเจ้าสำเร็จลงในพระองค์ด้วยคำว่า “จริง” เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวคำว่า “อาแมน” โดยทางพระองค์ เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า (2 คร 1: 20)