แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จุดจบของโลกจะเป็นเช่นไร
เมื่อกาลเวลาสิ้นสุด พระเจ้าจะทรงสร้างสวรรค์ใหม่และแผ่นดินใหม่ ความชั่วไม่มีอำนาจหรือความน่าดึงดูดอีกต่อไป ผู้ได้รับการไถ่กู้จะยืนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในฐานะมิตรสหายของพระองค์ การแสวงหาสันติและยุติธรรมของพวกเขาจะบรรลุผลและการได้เห็นพระเจ้าจะเป็นความปีติยินดีของพวกเขา

พระเจ้าสามพระบุคคลจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาและจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากนัยน์ตาของพวกเขา จะไม่มีความตาย ความเสียใจ การคร่ำครวญประอุปสรรคอีกต่อไป (1042-1050, 1060 -> 110-112

“เรากำลังรอคอยฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ ซึ่งเป็นที่อยุ่ถาวรของความชอบธรรมตามพระสัญญา” (2 ปต 3 : 13)