แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
    พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ มิใช่เพราะสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรต้องศักดิ์สิทธิ์ แต่เพราะพระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์ และทรงทำงานในพระศาสนจักร    ศีลล้างบาปทำให้สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ (823-829)

   เมื่อใดที่เรายอมให้พระเจ้าสามพระบุคคลทรงสัมผัสเรา เราก็จะเติบโตในความรัก กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และครบครัน  บรรดานักบุญคือนักรัก มิใช่เพราะท่านสามารถรักได้อย่างดี แต่เพราะพระเจ้าทรงสัมผัสท่าน ท่านจึงส่งผ่านความรักที่ท่านได้รับจากพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นตามแบบของตน ซึ่งบ่อยครั้งเป็นวีรกรรมที่ไม่เหมือนใคร    เมื่อพระเจ้าทรงนำท่านกลับสู่บ้านสวรรค์ ท่านก็ทำให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วย เพราะท่าน “ใช้เวลาในสวรรค์ของท่าน” ช่วยเหลือเราที่กำลังอยู่บนหนทางสู่->ความศักดิ์สิทธิ์ ->124

“ให้บอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราพระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ลนต 19 : 2)
ความศักดิ์สิทธิ์ (Holiness) เป็นสารัตถะสำคัญที่สุดของพระเจ้า ในภาษาลาตินคือคำว่า fanum แปลว่าสิ่งที่เป็นของพระเจ้า บริสุทธิ์ แยกไว้ต่างหากจากสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันทางโลก พระเจ้าทรงเป็น “พระผู้สูงสุด” ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล
(อสย 30 : 15) ในพระองค์เราสามารถมองเห็นว่า “ความศักดิ์สิทธิ์” คืออะไร คือ การรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและเปี่ยมด้วยความเมตตา เป็นการช่วยเหลือและบำบัดรักษา ซึ่งสำเร็จสมบูรณ์บนไม้กางเขนและในการกลับคืนพระชนมชีพ