แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“พระศาสนจักร” หมายถึงอะไร
    คำว่าพระศาสนจักร ในภาษากรีก คือ “ekklesia” หมายถึงการชุมนุมของผู้ที่ได้รับเรียก เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปและมีความเชื่อในพระเจ้า เราได้รับเรียกโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาอยู่รวมกันเป็นพระศาสนจักร นักบุญเปาโลกล่าวว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักรและเราเป็นร่างกายของพระศาสนจักร (748-757)

    เมื่อเรารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และฟังพระวาจาของพระเจ้า พระคริสตเจ้าทรงสถิตอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์ นั่นคือ-> พระศาสนจักร     ในพระคัมภีร์มีการใช้ภาพลักษณ์มากมาย บรรยายถึงชีวิตสนิทสัมพันธ์ระหว่างบรรดาผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปกับพระเยซูเจ้า    พระศาสนจักรได้รับเรียกว่าเป็นประชากรของพระเจ้า เป็นเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า    ปัจจุบัน พระศาสนจักรได้รับเรียกว่าเป็นมารดา เป็นครอบครัวของพระเจ้า หรือเปรียบเทียบว่าเป็นงานฉลองมงคลสมรส พระศาสนจักรไม่เคยเป็นเพียงสถาบัน หรือเป็นเพียง “พระศาสนจักรทางการ” ที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราอาจผิดหวังในความผิดพลาดและข้อบกพร่องของ->พระศาสนจักร แต่เราต้องไม่ตีตัวออกห่างจากพระศาสนจักร    เพราะพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดที่จะรักและไม่ทอดทิ้งพระศาสนจักร    แม้สมาชิกในพระศาสนจักรจะทำบาปมากมาย พระศาสนจักรคือการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรามนุษย์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรักพระศาสนจักร

พระศาสนจักร (Church) (ภาษากรีก Kyriake เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับเรียกจากทุกชนชาติทั้งหมดรวมกัน (ภาษากรีก ek kaleo, ekklesia) เป็นพระกายของพระคริสตเจ้า โดยอาศัยศีลล้างบาป
“พระองค์ (พระคริสตเจ้า) ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือ พระศาสนจักร” (คส 1 : 18ก)
“พระศาสนจักร คือ หญิงชราที่เต็มไปด้วยริ้วรอยย่น แต่นางก็เป็นมารดาของข้าพเจ้า และไม่มีผู้ใดมาโจมตีได้”  คุณพ่อคาร์ล ราห์เนอร์ นักเทวศาสตร์ คณะเยสุอิต (1904-1984) เมื่อท่านได้ยินการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สมควรต่อพระศาสนจักร