แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของพระเยซูเจ้า
    หากปราศจากพระจิตเจ้า เราไม่สามารถเข้าใจพระเยซูเจ้าได้ การประทับอยู่ของพระจิตของพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าพระจิตเจ้านั้น แสดงออกมาให้เห็นตลอดพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (689-691, 702-731)

    พระจิตเจ้าเป็นผู้ตรัสเรียกพระเยซูเจ้าสู่ชีวิตในครรภ์ของพระนางพรหมจารีมารีย์ (มธ 1 : 18) ทรงขนานนามพระองค์ว่า“พระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า” (ลก 4 : 16-19) ทรงนำทางพระองค์ (มก 1 ซ 12) และบันดาลให้พระองค์ดำเนินชีวิตจนถึงที่สุด (ยน 19 : 30) บนไม้กางเขน พระเยซูเจ้าทรงคืนลมหายใจพระจิตของพระองค์ และหลังการกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงหลั่งพระจิตเจ้าลงมายังบรรดาศิษย์ (ยน 20 : 22) ด้วยวิธีนี้ พระจิตของพระเยซูเจ้าจึงสถิตอยู่ในพระศาสนจักร “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20 : 21)