แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระนาม “พระเยซูเจ้า” หมายความว่าอะไร
    พระนามพระเยซูเจ้าในภาษาฮีบรู แปลว่า พระเจ้าช่วยให้รอดพ้น (430-452)

    ในหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญเปโตร อัครสาวก กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดช่วยให้เรารอดพ้น เพราะใต้ฟ้านี้ พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์ นอกจากนามนี้ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้” (กจ 4 : 12) นี่คือหลักสำคัญของข่าวสารที่บรรดาธรรมทูตนำไปให้ปวงชน