แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มนุษย์มีบทบาทพิเศษในการสร้างหรือไม่
    ใช่ มนุษย์เป็นจุดสูงสุดของการสร้าง เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ (ปฐก 1 : 27) (343-344, 353)
    การสร้างมนุษย์มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนจากสิ่งสร้างอื่นๆ ที่มีชีวิต มนุษย์เป็นบุคคลซึ่งหมายความว่ามีความเข้าใจและเจตจำนงที่จะตัดสินใจเลือกหรือปฏิเสธความรัก

“เมื่อข้าพเจ้าแหงนมองท้องฟ้า ซึ่งนิ้วพระหัตถ์บรรจงสร้างไว้ มองดูดาวเดือนที่พระองค์ประดับประดาไว้อย่างมั่นคง มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงเอาพระทัยใส่ ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิด ประทานความรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมืองมงกุฎประดับศีรษะ” (สดด 8 : 3-5)