แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจึงต้องอ้อนวอนขอพระเจ้าเพื่อผู้อื่น
ดังเช่นที่อับราฮัมภาวนาอ้อนวอนเพื่อชาวเมืองโสดม และพระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ของพระองค์ และในชุมชนคริสตชนยุคแรกๆ เห็นว่า “อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย” (ฟป 2:4) ดังนั้นคริสตชนก็เช่นกัน ควรภาวนาอยู่เสมอเพื่อทุกคน เพื่อผู้เป็นที่รัก เพื่อผู้ที่มิได้ใกล้ชิด และแม้แต่เพื่อผู้ที่เป็นศัตรู (2634-2636, 2647)

ยิ่งเราเรียนรู้การภาวนา เรายิ่งตระหนักลึกซึ้งมากขึ้นในความจริงที่ว่า เราสัมพันธ์กับครอบครัวทางจิตวิญญาณ ซึ่งเกิดจากอำนาจการภาวนา ด้วยความห่วงใยต่อทุกคนที่ฉันรัก ฉันอยู่ในครอบครัวมนุษยชาติ ฉันจึงได้รับพละกำลังจากการภาวนาของผู้อื่น และร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อผู้อื่น