แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำไมเราจำเป็นต้องมีความเชื่อและศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อดำเนินชีวิตที่ดีและซื่อตรง
หากเราพึ่งพาเฉพาะตัวเรา และพละกำลังของตนเองเท่านั้น เราจะไม่มั่นคงในความพยายามที่จะเป็นคนดี โดยทางความเชื่อ เราค้นพบว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า และพระเจ้าทรงกระทำให้เราเข้มแข็ง พระเจ้าประทานพละกำลังของพระองค์แก่เรา ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า “พระหรรษทาน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เราเรียกว่า “ศีลศักดิ์สิทธิ์” พระเจ้าประทานความสามารถให้เรากระทำสิ่งดี ซึ่งเราปรารถนาที่จะกระทำ (1691-1695)

เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ยากจของเรา พระองค์ทรง “ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจความมืดมน” (คส 1:13) โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ พระองค์ประทานโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ในมิตรภาพกับพระองค์ และเดินในหนทางแห่งความรัก (172-178)