foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การอพยพ


    15พระปรีชาญาณช่วยประชากรศักดิ์สิทธิ์k
และพงศ์พันธุ์ไร้มลทินให้พ้นจากชนชาติที่กดขี่
16พระปรีชาญาณเข้าในจิตใจของผู้รับใช้คนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อต้านบรรดากษัตริย์lน่าเกรงขามด้วยปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆ
17พระปรีชาญาณให้ค่าตอบแทนการทำงานเหน็ดเหนื่อยแก่ผู้ศักดิ์สิทธิ์
นำเขาไปในหนทางน่าพิศวง
เป็นร่มเงาให้แก่เขาในเวลากลางวันm
และเป็นแสงดาวในเวลากลางคืน
18พระปรีชาญาณบันดาลให้เขาทั้งหลายข้ามทะเลแดง
นำเขาผ่านกระแสน้ำลึก
19ทำให้บรรดาศัตรูจมน้ำตาย
โยนเขาขึ้นมาจากทะเลลึก
20เพราะฉะนั้น บรรดาผู้ชอบธรรมจึงยึดสิ่งของของคนอธรรมไว้ได้n
    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเหล่านั้นขับร้องสดุดีพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
    และร่วมใจกันสรรเสริญพระหัตถ์ที่ปกป้องเขาไว้
21เพราะพระปรีชาญาณเปิดปากคนใบ้
และบันดาลให้ทารกพูดได้ชัดเจนo
11.    1พระปรีชาญาณช่วยให้กิจการของเขาทั้งหลายประสบความสำเร็จ
    อาศัยประกาศกศักดิ์สิทธิ์ผู้หนึ่งa
2เขาทั้งหลายเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีผู้อาศัย
และตั้งกระโจมในที่ที่ไม่เคยมีผู้ใดผ่าน
3เขาต้านทานบรรดาศัตรู
และผลักไสบรรดาคู่อริb