แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 127
ความวางใจในพระญาณเอื้ออาทร

สดด บทนี้เป็นเพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณที่สอนว่าความสำเร็จในการประกอบกิจการ หรือการที่สามีภรรยาจะมีบุตรสืบสกุลนั้นไม่เป็นผลจากความพยายามของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นของประทานจากพระเจ้า สดด บทนี้มิได้ต่อต้านความพยายามหรือการงานของมนุษย์เลย เพียงแต่ประณามท่าทีโอหังของมนุษย์ ที่คิดว่าตนจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า โลกปัจจุบันของเราอยู่ในอันตรายที่จะลืมความจริงประการนี้ และคิดว่ามนุษย์เรามีความสามารถพอที่จะสร้างบ้านเมือง และสร้างครอบครัวของตนหรือของนานาชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งพระเจ้า ความตั้งใจเช่นนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้ ถ้ามนุษย์ไม่เคารพกฎของพระเจ้า และให้กฎนี้ควบคุมกิจการต่างๆของตน คริสตชนจึงมีพันธะที่จะดำเนินชีวิตเป็นแบบฉบับแก่โลก เพื่อเตือนให้ระลึกถึงความจริงประการนี้
บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ซาโลมอน1    ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ทรงสร้างบ้าน
        ช่างก่อสร้างก็ทำงานไร้ผล
    หากพระยาห์เวห์ไม่ทรงพิทักษ์รักษานครไว้
        ยามที่เฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า
2    ไม่มีประโยชน์ใดที่ท่านทั้งหลายจะรีบตื่นแต่เช้ามืด
        เข้านอนเวลาดึก
    และทำมาหากินด้วยความเหน็ดเหนื่อย
        พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรัก แม้เขากำลังหลับ
3    บุตรเป็นมรดกที่พระยาห์เวห์ประทานให้
        บุตรหลานเป็นบำเหน็จรางวัลจากพระองค์
4    บุตรที่เกิดมาเมื่อบิดายังหนุ่ม
        เป็นเหมือนลูกธนูในมือของนักรบ
5    บุรุษที่มีลูกธนูเต็มแล่งเช่นนี้ย่อมเป็นสุข
        เขาจะไม่ต้องอับอายเมื่อต้องแก้คดีกับคู่ความในศาล