แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 33
เพลงสรรเสริญพระญาณเอื้ออาทร


    สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างสกลจักรวาลและทรงธำรงรักษาไว้ด้วยพระอานุภาพแห่งพระวาจาของพระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นเจ้านายปกครองโลกและประวัติศาสตร์ ซึ่งอำนาจมนุษย์ไม่อาจขัดขวางได้ พระองค์ทรงพระญาณเอื้ออาทรดูแลทุกสิ่งที่ทรงสร้างมา นักบุญเปาโลกล่าวถึงธรรมล้ำลึกประการนี้ คือพระประสงค์อันเร้นลับของพระเจ้าซึ่งบัดนี้สำเร็จเป็นความจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ 1:9) สำหรับชีวิตของมวลมนุษย์1    ผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยความเบิกบานเถิด
    คำสรรเสริญคู่ควรกับผู้สุจริต
2    จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยเสียงพิณ
    จงบรรเลงพิณสิบสายถวายพระองค์
3    จงขับร้องเพลงบทใหม่ถวายพระองค์
    จงบรรเลงดนตรีอย่างเชี่ยวชาญพร้อมกับเสียงโห่ร้องฉลองชัย

4    พระวาจาของพระยาห์เวห์นั้นเที่ยงตรง
    พระราชกิจของพระองค์น่าเชื่อถือ
5    พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรม
    ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์เปี่ยมล้นทั่วแผ่นดิน

6    พระวาจาของพระยาห์เวห์สร้างท้องฟ้า
    ลมจากพระโอษฐ์สร้างดวงดาวที่ประดับประดาอยู่บนนั้น
7    พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลไว้เหมือนให้อยู่ในอ่าง
    และทรงเก็บทะเลลึกไว้ให้อยู่ในบ่อ

8    ทั่วทั้งแผ่นดิน จงยำเกรงพระยาห์เวห์เถิด
    คนทั้งหลายที่พำนักอยู่ในโลก จงเคารพพระองค์เถิด
9    เพราะพระองค์ตรัสสิ่งใด ก็เป็นไปตามนั้น
    ทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ปรากฏ

10    พระยาห์เวห์ทรงทำลายแผนการของบรรดาประชาชาติ
    ทรงบันดาลให้โครงการของชนชาติทั้งหลายต้องล้มเหลว
11    แต่แผนการของพระองค์มั่นคงตลอดกาล
    โครงการที่ตั้งพระทัยไว้ก็คงอยู่ต่อไปทุกยุคทุกสมัย
12    ชนชาติที่มีพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของตนย่อมเป็นสุข
    คือประชากรที่ทรงเลือกไว้เป็นสมบัติของพระองค์

13    พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์
    แลเห็นลูกหลานทั้งปวงของมนุษย์
14    พระองค์ทรงเฝ้ามองจากที่ประทับ
    ดูแลทุกคนที่พำนักอยู่บนแผ่นดิน
15    พระองค์ทรงหล่อหลอมจิตใจของเขาแต่ละคน
    และทรงทราบดีถึงกิจการทุกประการของเขา

16    กองทัพใหญ่ใช่ว่าจะรักษากษัตริย์ไว้ให้ปลอดภัยได้
    พลังของตนก็ใช่ว่าจะช่วยชีวิตนักรบได้
17    ผู้คิดว่าม้าจะนำชัยชนะมาให้ก็จะผิดหวัง
    ม้าจะมีพลังสักเพียงไรก็ช่วยให้รอดพ้นไม่ได้

18    แต่พระยาห์เวห์ทรงเฝ้าพิทักษ์ผู้ที่ยำเกรงพระองค์
    ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์
19    เพื่อจะช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากความตาย
    และรักษาเขาไว้ในยามอาหารขาดแคลน

20    จิตใจของเราทั้งหลายกำลังรอคอยพระยาห์เวห์
    พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่ป้องกันภัยของเรา
21    ใช่แล้ว จิตใจของเราชื่นชมในพระองค์
    เพราะเราวางใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
22    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอความรักมั่นคงของพระองค์สถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลาย
    เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์