แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

IMG 9756 resize
วันที่ 1-2 กันยายน 2017 ทีมคำสอนสัญจรให้การอบรมหัวข้อ “การสอนและการจัดกิจกรรม
พระวรสารนักบุญมัทธิว” กับแกนนำแผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
อบรม 1 ประวัตินักบุญมัทธิว
อบรม 2 คำสัญญาเรื่องพระเมสสิยาห์
อบรม 3 การประกาศพระอาณาจักร
อบรม 4 อัศจรรย์ 10 ประการ
อบรม 5 อุปมาเรื่องอาณาจักรสวรรค์
ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมทำกิจกรรม ได้ร่วมสร้างกิจกรรม เพื่อจะได้สามารถนำไปใช้ในการจัดสัปดาห์พระคัมภีร์ในเขตวัดของตน