แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความมีวินัยในตนเอง
สุภาษิต 4:13
จงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไป จงดูแลรักษาไว้อย่างดี เพราะเป็นความรอดพ้นของท่าน

เรามีสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด
เด็กๆ มักจะพูดว่า
- ฉันไม่อยากทำการบ้าน เอาไว้ทำพรุ่งนี้
เราจะตอบเขาอย่างไร
    ถ้าเธอปล่อยไว้จนถึงพรุ่งนี้ เธอจะมีการบ้านเป็นสองเท่า เพราะการบ้านของวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะมีการบ้านอีก เธอจะไม่มีเวลาเล่น ฉะนั้น ทางที่ดีสำหรับเธอคือ ทำการบ้านของแต่ละวัน และเธอก็จะมีเวลาเล่นในแต่ละวัน

    เช่นเดียวกันกับการกินขนม ถ้าเธอแบ่งไว้กินแต่ละวัน เธอก็จะมีขนมกินทุกวัน แต่ถ้าเธอกินวันเดียวหมด วันอื่นก็จะไม่มี และยิ่งกว่านั้น ถ้าเธอกินมากเกินไป ก็จะทำให้ปวดท้อง

หยุดเพื่อคิดสักครู่
การมีวินัยในตนเองเป็นเรื่องยาก ต้องใช้ความเพียรพยายาม แต่ก็เป็นรางวัล ตัวอย่างเช่น ถ้าเธอต้องการเล่นดนตรีให้เป็น เธอต้องฝึกทุกวัน เมื่อฝึกทุกวันจะเกิดความชำนาญ และเธอก็สามารถจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ

คุณลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น
2. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำ
3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น
4. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
5. มีลักษณะมุ่งอนาคต
6. มีความเป็นผู้นำ
7. มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ
8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
9. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร
10. รู้จักเสียสละ และมีความเห็นใจผู้อื่น

วินัยในตนเองต้องเกิดจากสำนึกในตนเอง
มิอาจเกิดได้ด้วยข้อกำหนด ข้อบังคับจากภายนอก

ข้อตั้งใจประจำสัปดาห์
ฉันจะเป็นผู้มีวินัยในตนเองมากขึ้นโดย...