แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย

กิจกรรมที่ 1 ใบความรู้ แผนที่ (แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ)

กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย 

 

บิชอบคาทอลิกและเขตปกครอง