แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อัครสาวก 12 องค์

 

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ อัครสาวก 12 องค์

  • E-book อัครสาวก 12 องค์
  • เพลง อัครสาวก 12 องค์
  • ประวัติ อัครสาวก 12 องค์

กิจกรรมที่ 2 ค้นหาคำ รายชื่ออัครสาวก 12 องค์

กิจกรรมที่ 3 ชนะหรือแพ้ แบบทดสอบ อัครสาวก 12 องค์

กิจกรรมที่ 4 แบบทดสอบ อัครสาวก 12 องค์

กิจกรรมที่ 5 เครื่องบิน อัครสาวก 12 องค์

 

12 apostles

ค้นหาคำ อัครสาวก 12 องค์ by CCBKK

ชนะหรือแพ้ แบบทดสอบ อัครสาวก 12 องค์ by CCBKK

แบบทดสอบ อัครสาวก 12 องค์ by CCBKK

เครื่องบิน อัครสาวก 12 องค์ by CCBKK