แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทที่ 1
ต้องทำอย่างไรถ้าจะแต่งงานแบบคาทอลิก

women50022    ก่อนอื่นหมด เราต้องมีความเชื่อและความเข้าใจเสียก่อนว่า “การแต่งงาน” เป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับมนุษย์ ให้อยู่ด้วยกันเป็นสามี-ภรรยา มิใช่เรื่องระหว่างมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่มาจากพระเป็นเจ้า เรื่องนี้เข้าใจได้ชัดเจน ถ้าเราคิดถึงตอนที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรก คือ อาดัม-เอวา และให้ทั้งสองเป็น สามี-ภรรยา ให้สืบลูกหลานต่อไป
    เมื่อเป็นเรื่องที่มิใช่เพียงเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แต่มีพระเป็นเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องและทรงมีบทบาทในชีวิตการแต่งงานของมนุษย์อยู่ด้วย จึงต้องมีการเตรียมการก่อนแต่งงานอย่างดีที่สุด

ดังนั้น สิ่งที่ต้องกระทำก่อนแต่งงานแบบคาทอลิก  จึงมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิต ซึ่งมีดังนี้...
1.  ก่อนที่จะกำหนดวันแต่งงาน ต้องป รึกษาหารือกับทางวัด  (คุณพ่อเจ้าวัด) ให้เรียบร้อยก่อน ตามปกติอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า  3 เดือน เพราะ ต้องมีการตรวจสอบว่ามีข้อขัดขวางใดๆ หรือไม่
2. จากนั้นจะมีการให้การอบรมคู่แต่งงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการแต่งงานในบริบทของคาทอลิกอย่างดีเสียก่อน (รายละเอียดจะอธิบายภายหลัง)
3. ในเวลาเดียวกันก็จะมีการติดต่อกับทางวัดเรื่องพิธีกรรมในวัด และการตกแต่งวัด   เช่น จะทำพิธีวันไหน เวลาใด จะจัดดอกไม้ตกแต่งวัดอย่างไร ต้องซ้อมพิธีก่อนวันจริง ฯลฯ

หมายเหตุ   : หากมีข้อขัดขวางหรืออุปสรรคบางประการจะใช้เวลาดำเนินเรื่องขอยกเว้น   ข้อขัดขวางหรือขออนุญาต  ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปี  หากเป็นเรื่องที่ต้องให้พระศาสนจักรส่วนกลางที่วาติกันเป็นผู้ตัดสิน  หรือบางครั้งอาจจะกระทำพิธีแต่งงานแบบคาทอลิกไม่ได้เลย เพราะกฎหมายของพระศาสนจักรไม่อนุญาตก็เป็นได้