foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

16. ความต้องการผู้ร่วมงาน
    ในการแพร่ธรรมของเรา เพื่อช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รับความรอดพ้นนั้น เรามิได้กระทำเพียงลำพัง แต่เราได้เลือกศิษย์บางคนให้เป็นผู้ร่วมงานของเรา ดังที่มีบันทึกไว้ว่า “พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะส่งพวกเขาออกไปเทศน์สอน” (มก 3:14) “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ” (ลก 10:1) ในศาสนบริการสงฆ์ของท่าน ท่านควรเลียนแบบเราในแง่นี้ด้วย ประการแรกและสำคัญที่สุดคือบรรดาพระสังฆราช ผู้ซึ่งเป็นนายชุมพาระดับสูงที่สุด ท่านควรเลือกและบวชศาสนบริกรอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือท่านในการเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะของท่าน, นำทางพวกเขาไปยังทุ่งหญ้าเขียวขจี และกระทำให้พวกเขาเหมาะสมกับบ้านนิรันดรของเรา แต่ท่านเองด้วยถึงแม้ว่าเป็นเพียงพระสงฆ์องค์หนึ่ง ท่านควรกระทำตามแบบอย่างของเราในการแสวงหาผู้ร่วมงาน
    ถ้าท่านพบเด็กชายที่บริสุทธิ์และมีความอ่อนน้อมบางคน ที่เต็มใจภาวนาและปฏิบัติคารวกิจซึ่งมีเครื่องหมายบางอย่างชี้บอกถึงการมีกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์แล้ว ท่านจะกระทำการรับใช้พระศาสนจักรของเราได้เป็นอย่างมาก ด้วยการให้การสนับสนุนและช่วยพวกเขาให้สนใจสถานภาพการเป็นพระสงฆ์ ท่านควรพยายามมิให้ผู้ปกครองของพวกเขาขัดขวาง แต่ให้สนับสนุนนิสัยที่ดีของเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลของตน ถ้าจำเป็นท่านควรเสียสละเวลาของท่านเพื่อช่วยพวกเขาในการศึกษาเล่าเรียน และให้บุคคลอื่นๆ ได้สนับสนุนเจตนาของท่านด้วย เราจะขอบคุณท่านเป็นอย่างมากถ้าท่านจะนำเยาวชนที่ดีบางคนเข้ามาอยู่ในคณะสงฆ์ของเรา นี่คืองานแพร่ธรรมหนึ่งที่มีคุณค่าเหลือคณานับ เพราะความเหลือคณานับก็คือ การกระทำมากมายที่ดีซึ่งพระสงฆ์ผู้มีความกระตือรือร้นผู้หนึ่งสามารถปฏิบัติในพระศาสนจักรของเรา
    ยิ่งกว่านั้น จงเร้าใจศาสนบริกรอื่นๆ ของเราผู้มีจิตใจดีงามเป็นพื้นฐาน ให้เปิดเผยความสามารถพิเศษทั้งหลายที่เรามอบให้พวกเขา และนำเอาความสามารถเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับความรอดพ้นของมนุษย์ทั้งหลาย ท่านสามารถปลุกผู้ที่เริ่มหลับอย่างง่ายดายและเปลี่ยนแปลงศาสนบริกรที่เกียจคร้านให้เป็นผู้ที่กระตือรือร้น ด้วยการตักเตือนฉันมิตร, ให้โอกาสทำงานแพร่ธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดีของท่าน ในวิธีการที่พิเศษอย่างหนึ่งคือ ท่านควรส่งเสริมกลุ่มศรัทธาทั้งหลายในหมู่พระสงฆ์ เพื่อช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความกระฉับกระเฉงในความเป็นสงฆ์ของพวกเขา
    ท่านควรใช้และให้กำลังใจฆราวาสที่มีความกระตือรือร้นและมีความศรัทธาในงานแพร่ธรรมของท่าน เพราะพวกเขาสามารถกระทำความดีได้อย่างมากมาย หลายครั้งที่พวกเขาสามารถนำบรรดาบุคคลที่หลีกเลี่ยงการเข้าหาพระสงฆ์ กลับมาใกล้ชิดกับเราได้ ดังที่เราได้ถือโอกาสให้หญิงชาวสะมาเรียไปให้ความรู้ความเข้าใจอย่างมากกับชาวเมืองที่เป็นเพื่อนของนาง (ยน 4:28) ดังนั้น ท่านควรใช้บรรดาสตรีที่มีใจศรัทธาเพื่อเผยแพร่สิริมงคลแห่งนามของเรา บรรดาสตรีเหล่านี้จะประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพวกเธอปฏิบัติกับบุคคลที่เป็นพวกเธอ เพราะความมีศรัทธาอันแก่กล้าที่น่ารักและโปรดปรานของพวกเธอ จงใช้พวกเธอด้วยความสุขุมรอบคอบ และอย่ากีดกันพวกเธอเพราะความกลัวหรือความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยาที่มากเกินไป
    บรรดาศิษย์ของเราต้องไม่กังวลใจในการมีบรรดาสตรีเป็นผู้ร่วมงานในการเผยแพร่ข่าวดี แม้พวกเธอมิได้ปฏิบัติงานแพร่ธรรมอย่างเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปซึ่งไม่เหมาะกับพวกเธอ แต่การแพร่ธรรมส่วนตัวของพวกเธอก็มีประโยชน์อย่างมาก จงสอนเรื่องจิตที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากเพื่อสิริมงคลของเราทีละน้อยแก่บรรดาสตรีและบำรุงเลี้ยงจิตนั้นในพวกเธอ ซึ่งให้การกระทำทั้งสองนี้ก่อให้เกิดผลอย่างที่สุด ดังที่จิตที่มีความกระตือรือร้นเช่นนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วโดยทางชีวิตของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา และโดยประสบการณ์ประจำวันของท่าน จงแนะนำและส่งเสริมพวกเขาให้เอาใจใส่บรรดาเด็กหญิงที่เป็นกำพร้าหรือที่บิดามารดาไม่เอาใจใส่