แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใจ..เป็นหัวหน้า..
ใจ..เป็นใหญ่..
ใจ..เป็นประธาน..
ทุกอย่างสำเร็จได้..เพราะใจ..
ที่แสดงออกด้วยการทำ..การพูด..และการคิด
เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ..
ถ้าใจดี..ก็จะส่งผลให้..การทำ..การพูด..การคิดของเราดี
ถ้าใจเสีย..ก็จะส่งผลให้..การทำ..การพูด..การคิดของเราไม่ดี

เริ่มที่ใจ..
กาย..มีอำนาจปฏิบัติตามที่ใจสั่ง..
ใจ..ที่ถูกฝึกดีแล้ว..
ผ่านอบรมมาดีแล้ว..
ย่อมควรแก่การงานทุกชนิด..
เราตกอยู่ในอำนาจของใจ..
ใจสั่ง..กายลงมือทำ..
ถ้าใจสั่งดี..กายก็ลงมือทำในสิ่งที่ดี..
ถ้าใจสั่งไม่ดี..กายก็ลงมือทำในสิ่งที่ไม่ดี..
ใจสั่งกาย..กายปฏิบัติตาม..
เราใช้สติ..ฝึกสติ..
สติ..จะคอยควบคุมใจของเรา..
ที่เรียกว่า..ใจเป็นนาย..กายเป็นบ่าว..
แต่ตัวสตินี้..
จะทำหน้าที่คอยควบคุมใจ..
ก่อนทำ..ก่อนพูด..ก่อนคิด..ให้ถูกต้องดีงาม..
เมื่อสติ..ควบคุมใจ..
ใจ..ก็จะตกเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของสติ..
ถ้าเราไม่ใช้สติควบคุมใจ..
ใจ..ก็จะเป็นนาย..
ค่อยสั่งการกาย..ทาสผู้ซื่อสัตย์..
ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของใจในทุก ๆ ครั้ง
ซึ่งถ้าไม่ใช้สติควบคุมใจให้ดี..
คำสั่งนั้น..อาจเป็นไปในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมได้
เราจะอยู่เหนือโลก..เหนือจิตใจได้..
ก็ต่อเมื่อ..เรามีสติทุก ๆ ขณะ...
ก่อนทำ..ก่อนพูด..ก่อนคิด..
มีความรู้สึกตัวทุกขณะที่ทำ..ที่พูด..ที่คิด
เราย่อมได้ชื่อว่า..
อยู่เหนือโลกทั้ง ๒ อันได้แก่..
โลกภายนอก คือ อาณาจักรแห่งจักรวาล
และโลกภายใน คือ..จิตใจของตัวเราเอง..
ขอเพียงเรามีสติ..
เราก็จะเป็นนายของโลกทั้ง ๒ ได้อย่างง่ายดาย..

บทความ..โดย..ชายน้อย