แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
โตขึ้นเขาจะเป็นอย่างไร
children1
เด็กที่ถูกวิจารณ์บ่อยๆ
อาจเรียนรู้ที่จะประณาม
หากได้รับการต่อต้าน
อาจเรียนรู้ที่จะต่อสู้
หากได้รับการหัวเราะเยาะ
อาจจะเติบโตพร้อมกับความขี้อาย
หากได้รับความอับอาย
อาจจะเติบโตพร้อมกับความรู้สึกผิด
ให้เรามีความอดกลั้น
เพื่อสอนเขาให้มีความอดทน
ให้เรามีกำลังใจ
เพื่อสอนเขาให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ให้เรามีความซื่อสัตย์
เพื่อสอนเขาให้มีความเป็นธรรม
การให้ความปลอดภัยแก่เด็ก
ก็เท่ากับให้ความศรัทธา
การให้ความรักแก่เด็ก
ก็เท่ากับให้พระเจ้าแก่เขา