แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การวอนขอฝ่ายร่างกาย


หลายคนที่สวดภาวนาเพื่อวอนขอสิ่งของต่างๆฝ่ายร่างกาย และดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ทรงรับฟังคำภาวนาของเขา แล้วอย่างนี้จะทำให้เสียความเชื่อหรือไม่
เราควรดูตัวอย่างของหญิงชาวคานาอันคนต่างถิ่นที่มาวอนขอให้พระเยซูรักษาลูกที่ถูกผีสิงของเขา อาศัยความเชื่อพระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิง​เอ๋ย ​ความ​เชื่อ​ของ​เจ้า​ยิ่งใหญ่ จง​เป็น​ไป​ตาม​ที่​เจ้า​ปรารถนา​เถิด” (มัทธิว 15:21-28)

นอกจากความเชื่อแล้วอีกประการหนึ่ง เมื่อเราภาวนาวอนขอสิ่งของภายนอกเช่นนี้ เราจะต้องเข้าใจว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า สิ่งนี้จะต้องเป็นกฎสำหรับการภาวนาของเราอยู่เสมอ
แม่ : นี่ ยอห์น ลูกกำลังสวดอะไร
ยอห์น : ลูกสวดขอให้ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก เพราะลูกตอบข้อสอบไว้อย่างนี้