แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

"จงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา"

นี่เป็นคำสั่งลาของพระคริสตเจ้า พระองค์ไม่มีตัวตน ณ บัดนี้บนโลกใบนี้อีกแล้ว นอกจากพวกเรา

อ่านทั้งหมด