แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ผู้อาศัยอยู่ที่สุดปลายแผ่นดินต่างเกรงกลัว เมื่อเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ของพระองค์ ทรงบันดาลให้แผ่นดินทางตะวันออกและตะวันตกร้องตะโกนด้วยความยินดี (สดุดี 65:8)

psalm65_8