แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แต่โมเสสทูลแย้งพระยาห์เวห์ว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าพูดไม่คล่อง ทำไมพระเจ้าฟาโรห์จึงจะทรงฟังข้าพเจ้าพูดเล่า” (อพยพ 6:30 )

exo6_30