แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เมื่อพระองค์ตรัสดังนี้ หลายคนก็เชื่อในพระองค์(ยอห์น 8:30)

john8_30