foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

faith

มธ. 9:29-30 ​​พระ​องค์​จึง​ทรง​สัมผัส​ตา​ของ​เขา ตรัส​ว่า “จง​เป็น​ไป​ตาม​ที่​ท่าน​เชื่อ​เถิด” ​แล้ว​ตา​ของ​เขา​ทั้ง​สอง​คน​ก็​เริ่ม​มองเห็น ​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​กำชับ​เขา​อย่าง​เข้ม​งวด​ว่า “ระวัง อย่า​บอก​ให้​ใคร​รู้เรื่อง​นี้”

มธ. 17:20 ​​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “เพราะ​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​น้อย เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​สัก​เท่า​เมล็ด​มัสตาร์ด แล้ว​พูด​กับ​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ย้าย​จาก​ที่นี่ ไป​ที่โน่น’ มัน​ก็​จะ​ย้าย​ไป และ​ไม่​มี​อะไร​ที่​ท่าน​จะ​ทำ​ไม่​ได้”