foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บิดาต้องห่วงใยบุตรหญิงของตน
    9บุตรหญิงทำให้บิดามีความกังวลใจ แม้ไม่แสดงให้ปรากฏf
    เป็นความห่วงใยจนทำให้เขานอนไม่หลับ
    เมื่อเธอยังสาว เขาก็เกรงว่าจะไม่มีชายมาสู่ขอ
    เมื่อเธอแต่งงานแล้ว เขาก็เกรงว่าเธอจะไม่เป็นที่รักของสามี
    10เมื่อยังสาว บิดาก็เกรงว่าเธอจะถูกหลอกลวง
    ตั้งครรภ์ขณะที่ยังอยู่ในบ้านของบิดา
    เมื่อเธออยู่กับสามีแล้ว เขาก็เกรงว่าเธอจะคิดนอกใจ
    และเมื่อแต่งงานแล้ว เขาก็เกรงว่าเธอจะเป็นหมันไม่มีบุตร
    11ถ้าบุตรหญิงดื้อรั้น ก็จงเฝ้าระวังเธอไว้ให้ดี
    เพราะเธอจะทำให้ท่านเป็นที่เยาะเย้ยของศัตรู
    เป็นที่ครหาของคนทั้งเมือง มีเรื่องให้คนเขานินทา
    ท่านจะต้องอับอายคนทั้งปวง