foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วุฒิภาวะของครูคำสอนทางด้านความเป็นมนุษย์  คริสตชนและธรรมทูต
239    เนื่องจากมีการบรรลุวุฒิภาวะของความเป็นมนุษย์เป็นเบื้องแรก (อ้างถึง GCM 21) การฝึกฝนการสอนคำสอน ที่มีการพิจารณาและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ   จะทำให้ครูคำสอนมีการเติบโตในด้านการมองเชิงวิเคราะห์ที่มีใจเป็นกลาง  ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความสามารถที่จะสัมพันธ์กับผู้อื่น  ส่งเสริมการเสวนา  มีจิตใจสร้างสรรค์และเข้าร่วมในการทำงานเป็นกลุ่ม (อ้างถึง GCM 21) 

การบรรลุวุฒิภาวะของความเป็นมนุษย์จะเป็นเหตุให้เขาเติบโตในด้านการรู้จักเคารพและรักผู้ที่เตรียมตัวเป็นคริสตชนและผู้ที่กำลังเรียนคำสอนอยู่  “ความรักนี้เป็นอย่างไร  เป็นความรักที่ไม่เพียงแค่มากยิ่งกว่าความรักแบบครูเท่านั้น  แต่เป็นเหมือนความรักของพ่อ หรือค่อนข้างจะเป็นเหมือนความรักของแม่  เป็นความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ให้ผู้เทศน์สอนพระวรสารทุกคน และผู้ที่ร่วมสร้างพระศาสนจักรทุกคนมี” (EN 79)   การฝึกอบรมยังน่าจะช่วยให้ความเชื่อของครูคำสอนได้รับการสนับสนุนและมีความเข้มแข็งโดยอาศัยการฝึกฝนการสอนคำสอน  ทำให้เขาเติบโตขึ้นในฐานะเป็นผู้ที่มีความเชื่อ  เพราะเหนือสิ่งอื่นใด การอบรมได้บำรุงเลี้ยงชีวิตจิตของครูคำสอน (อ้างถึง ChL 60)  เพื่อว่าการงานของเขาจะเกิดจากการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของเขาเองอย่างแท้จริง   ทุกๆหัวข้อเรื่องที่มีในการฝึกอบรม  ควรช่วยเพิ่มความเชื่อของครูคำสอนเป็นอันดับแรก  อันที่จริง ครูคำสอนก็ได้สอนคำสอนให้กับผู้อื่นโดยการสอนคำสอนให้กับตัวเองเป็นคนแรก
    การฝึกอบรมยังคงทำให้จิตสำนึกด้านการเผยแผ่ธรรมของครูคำสอนเพิ่มพูนขึ้นอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งก็คือ ความมีสำนึกในการเป็นผู้ประกาศพระวรสารของครูคำสอน   ด้วยเหตุนี้ เขาควรตระหนักถึงและดำเนินชีวิตอยู่ในความเพียรพยายามประกาศพระวรสารแบบเป็นรูปธรรมอย่างที่ทำกันอยู่ในสังฆมณฑลของเขาเอง  เช่นเดียวกับที่พยายามทำในวัดของตน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความรู้ที่ว่า พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นมีพันธกิจของตนเอง  วิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มความสำนึกด้านธรรมทูตคือ การทำตัวให้มีภาพลักษณ์เหมือนกับพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นครูและผู้ฝึกอบรมศิษย์ทั้งหลาย  โดยการพยายามที่จะมีความขยันขันแข็งแบบที่พระเยซูเจ้าทรงมีเพื่อพระอาณาจักร  โดยการเริ่มต้นการฝึกฝนการสอนคำสอนก็จะทำให้กระแสเรียกของการเป็นธรรมทูตของครูคำสอนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอโดยการอบรมต่อเนื่องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนบรรลุวุฒิภาวะ