foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การสอนของพระเป็นเจ้าและการสอนคำสอน
143    การสอนคำสอน ในฐานะเป็นการสื่อสารการเปิดเผยของพระเป็นเจ้า  ได้รับความคิดที่ดีมากจากวิธีสอนของพระเป็นเจ้าอย่างที่มีให้เห็นในพระคริสตเจ้าและในพระศาสนจักร  ดังนั้น การสอนคำสอนจึงได้รับลักษณะของโครงสร้างการสอนคำสอนจากพระจิตเจ้าและอยู่ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า  การสอนคำสอนจึงได้เริ่มจัดองค์รวมหนึ่งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการมีประสบการณ์จริงในเรื่องความเชื่อ  ดังเช่นการมีส่วนร่วมกับพระเป็นเจ้าในฐานะบุตรของพระองค์  ในลักษณะที่เกิดขึ้นนี้ การสอนคำสอนจึง...

    - เป็นการสอนซึ่งรับใช้และถูกรวมไว้ใน “การสนทนาเรื่องการช่วยให้รอด”  ระหว่างพระเป็นเจ้ากับบุคคลหนึ่ง  ขณะที่มีการเน้นอย่างพอควรถึงจุดหมายแห่งการช่วยให้รอดอันเป็นสากล  และโดยการคำนึงถึงพระเป็นเจ้า  การสอนคำสอนจึงเน้นเรื่องแผนการของพระเป็นเจ้า  การกระตุ้นด้วยความรัก  ของขวัญและการชื่นชมในอิสรภาพของเรา   และโดยการคำนึงถึงมนุษย์ การสอนคำสอนเน้นที่ศักดิ์ศรีแห่งพระพรที่มนุษย์ได้รับและความต้องการที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในพระพรนั้น
    - การสอนคำสอนยอมรับหลักเกณฑ์แห่งความก้าวหน้าของการเปิดเผยของพระเป็นเจ้า  ลักษณะอันลึกลับและเหนือธรรมชาติแห่งพระวาจาของพระเป็นเจ้าและการประยุกต์พระวาจาให้เข้ากับบุคคลและวัฒนธรรมต่างๆด้วย
    - การสอนคำสอนตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ของพระเป็นเจ้าทรงรับเอากายมนุษย์ พระองค์ทรงมีส่วนกำหนดให้การสอนคำสอนเป็นเหมือน “วิธีสอนเรื่องการบังเกิดเป็นมนุษย์” และพระวรสารได้ถูกนำเสนอเพื่อชีวิตและในชีวิตของประชาชนผ่านทางพระองค์
    - การสอนคำสอนให้คุณค่ากับประสบการณ์ในเรื่องความเชื่อของชุมชน  อันเหมาะควรแก่ประชากรของพระเป็นเจ้าคือพระศาสนจักรนั่นเอง
    - การสอนคำสอนมีมูลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างกระบวนการสนทนาของตนเองขึ้น
    - การสอนคำสอนนำเอา “วิธีสอนด้วยเครื่องหมายต่างๆ” มาใช้ โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างคำพูดกับกิจการ  และการสอนกับประสบการณ์ (อ้างถึง DV 2)
    - การสอนคำสอนได้รับพลังแห่งความจริงสำหรับการสอน คำสอน และหน้าที่การเป็นพยานอย่างมั่นคงถึงความจริง  อันเกิดจากความรักของพระเป็นเจ้าเป็นเหตุผลพื้นฐานในการเปิดเผยพระองค์เอง  จากความรักที่ไม่มีวันหมดของพระเป็นเจ้าซึ่งก็คือ พระจิตเจ้า (อ้างถึง RM 15: CCC 24b-25, GCD (1971) 10) 
    ด้วยเหตุนี้  การสอนคำสอนจึงเป็นรูปแบบกระบวนการหรือการเดินทางตามรอยเท้าของพระคริสตเจ้าในพระวรสาร  อาศัยพระจิตเจ้ามุ่งสู่พระบิดาเจ้า    การสอนคำสอนดำเนินการเพื่อบรรลุถึงวุฒิภาวะแห่งความเชื่อ “ตามสัดส่วนที่พระคริสตเจ้าประทานให้” (อฟ 4:7)  และตามขีดความสามารถและความต้องการของแต่ละคน