foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรม (ปีคู่)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 11:28-30)

วลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”


มธ 11:28-30 พระคริสตเจ้าทรงมีความเมตตาสงสารเป็นพิเศษ ต่อผู้ที่ทนทุกข์ทรมานและแบกภาระหนักภายในใจ พระองค์ได้เชิญชวนพวกเขาให้สวดภาวนาด้วยความมั่นใจ ที่จะได้รับสันติสุขและความเบิกบานใจ เหตุว่า “ต้องไม่มีผู้ ใดในโลกที่ไม่มีครอบครัว กล่าวคือ พระศาสนจักรคือบ้านและครอบครัวสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก” (FC 85)

Ccc ข้อ 459 พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อทรงเป็นตัวอย่างความศักดิ์สิทธิ์ให้เรา “จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา.....” (มธ 11:29) “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยน 14:6) พระบิดาทรงบัญชาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่าง    รุ่งโรจน์บนภูเขาว่า “จงฟังท่านเถิด” (มก 9:7) พระเยซูเจ้าทรงเป็นตัวอย่างความสุขแท้และแนวปฏิบัติของบัญญัติใหม่ “ท่านทั้งหลายจงรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน”(ยน 15 :12) ความรักนี้รวมถึงการถวายตัวเราตามแบบฉบับของพระองค์

Ccc ข้อ 1658 เรายังควรต้องระลึกถึงบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนที่เพราะสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะต้องดำเนินชีวิตบ่อยๆ เพราะไม่มีทางเลือก – ที่มีความใกล้ชิดกับพระหทัยของพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษ และสมควรรับความรักและเอาใจใส่ของพระศาสนจักรและโดยเฉพาะความเอาใจใส่ด้วยความรักของบรรดาผู้อภิบาล นั่นคือผู้ที่เป็นโสดจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้จำนวนมากยังคงไม่อาจมีครอบครัวเพราะฐานะยากจน มีบางคนที่ดำเนินชีวิตในสภาพของตนเช่นนี้ตามจิตตารมณ์ความสุขแท้ เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยวิธีการที่เป็นตัวอย่าง ประตูของครอบครัวต้องเปิดแก่คนเหล่านี้ทุกคน คือประตู “ของพระศาสนจักรตามบ้าน” และประตูของครอบครัวใหญ่ซึ่งก็คือพระศาสนจักร “ต้องไม่มีผู้ ดในโลกที่ไม่มีครอบครัว เพราะพระศาสนจักรคือบ้านและครอบครัวสำหรับทุกคน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ ‘เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก’ (มธ 11:28)”