foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ไม่มีปัญหา หรือภาระอะไรหรอก
ที่ทำให้เราถึงกับไม่หลับไม่นอน
แล้วจะแก้ไขได้.
พักจินตนาการ พักความคิด
ของตัวเองบ้าง 
ปล่อยร่างกายให้ได้พักผ่อน
ให้หัวใจสงบลง 

อะไรที่เราต้องใช้งานนานนาน 
เราควรเก็บรักษาดูแลอย่างใส่ใจ 
จำได้ไหม? มีเรื่องหนึ่ง
ที่พระเจ้าย้ำกับเราเสมอว่า 
ให้บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา 
และเราจะให้ท่านทั้งหลาย
หายเหนื่อยและเป็นสุข 
ดังนั้นทำไมเรายังเหน็ดเหนื่อย 
ทำไมเรายังแบกภาระหนัก 
คำตอบง่ายๆ ก็คือ
เรายังไม่ได้มอบภาระทุกอย่าง
ไว้ในความรักของพระเจ้า 
วันนี้ลองเรียนรู้ที่จะมอบภาระ
ทั้งหมดของเรา ไว้ในความรัก
ของพระเจ้าดู วางลงที่พระองค์
พระเจ้าจะทรงค้ำจุนชีวิตเราไว้
อย่างดีแน่นอน . . .

ที่มา: Giver Club