foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

( มธ 18:1-5,10,12-14 )
1ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์” 2พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา 3แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย 4ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์
5“ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา

10“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์ พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ (11)”
12“ท่านทั้งหลายคิดอย่างไร ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว แล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทาง เขาจะไม่ปล่อยแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา เพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือ” 13“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้ว เขาจะรู้สึกยินดีที่พบมัน มากกว่ายินดีในแกะเก้าสิบเก้าตัวที่มิได้พลัดหลง” 14“พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป”


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก เรามาถึงพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 18 เรื่องนี้สำคัญมากๆ เป็นบทเทศน์ของพระเยซูเจ้า หรือ “พระโอวาท” ของพระองค์ พี่น้องยังจำโครงสร้างของพระวรสารนักบุญมัทธิวทั้ง 28 บทที่พ่อเคยนำเสนอไว้หรือไม่ พ่อได้เคยเน้นว่า พระวรสารของมัทธิวนี้เน้นพระเยซูเจ้าให้พระโอวาท 5 พระโอวาท พ่อขอทบทวนโครงสร้างอีกนิดก่อนนะครับ โครงสร้างทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับ
บทนำ เล่าเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า บทที่ 1-2


• เรื่องเล่าพระภารกิจของพระเยซูเจ้า บทที่ 3-4
o พระโอวาทที่ 1 พระโอวาทบนภูเขา บทที่ 5-7


• เรื่องเล่าพระภารกิจต่อไป
o พระโอวาทที่ 2 บทเทศน์เกี่ยวกับธรรมทูต การประกาศข่าวดีของศิษย์
• เรื่องเล่าพระภารกิจ บทที่ 11-12
o พระโอวาทที่ 3 รวบรวมคำอุปมา บทที่ 13


• เรื่องเล่าพระภารกิจ บทที่ 14-17
o พระโอวาทที่ 4 พระโอวาทเรื่องพระศาสนจักร บทที่ 18


• เรื่องเล่าพระภารกิจ บทที่ 19-22
o พระโอวาทที่ 5 พระโอวาทเรื่องอวสานตกาล บทที่ 23-25


• เรื่องเล่าพระทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ เสด็จสูสวรรค์ บทที่ 26-28

• พ่อให้โครงสร้างเพื่อให้เห็นว่า ปีนี้ เราอ่านพระวรสารนักบุญมัทธิวต่อเนื่องมาเรื่อยๆ และบัดนี้เราได้อ่านมาถึง “พระโอวาทที่ 4 พระโอวาทเรื่องพระศาสนจักร คือ บทที่ 18” มาแล้วครับ พระโอวาทเกี่ยวกับพระศาสนจักร คำสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักร... ครับ บทที่ 18 เน้นคำสอนเกี่ยวกับ “พระศาสนจักร” พ่อขอเริ่มแบบนี้ก่อนครับ

• พี่น้องที่รัก.. เรากล่าวถึงคำว่า “พระศาสนจักร” บ่อยๆ พี่น้องทราบไหมครับ ว่า คำว่า “พระศาสนจักร” ที่ภาษากรีกเรียกว่า “ἐκκλησία” “Ekklesia” (อ่านว่า “เอ็กเกลซีอา” แปลว่า “พระศาสนจักร Church) มีความหมายพิเศษอย่างไร...

o ข้อคิดสำคัญที่สุด... บทที่ 18 ขอมัทธิว คือ คำสอนของพระเยซูเจ้าเรื่องพระศาสนจักรจริง บทนี้ คือ เรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักรครับ

o ข้อคิดสำคัญมากๆ คือ คำว่า “ἐκκλησία” คำภาษากรีกต้นฉบับนี้ พี่น้องที่รัก จำไว้เลยนะครับ นี่เป็นเรื่องจริงๆที่สุด คำว่า “พระศาสนจักร “เอ็กเกลซีอา” รากภาษากรีกนี้” ในพระวรสารทั้งสี่เล่มที่ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญที่สุดของพระคัมภีร์นั้น มีเพียงพระวรสารนักบุญมัทธิวเล่มเดียวเท่านั้น และในบทที่ 18นี้เท่านั้น ที่ปรากฎคำๆนี้ ไม่มีที่อื่นในพระวรสารทั้งสี่เลยนะครับ ย้ำจำให้ขึ้นใจ จำให้เป็นเสน่ห์แห่งความรู้จริงถึงเรื่อง “พระศาสนจักรในพระวรสารทั้งสี่”

o คำนี้ ที่ใช้ในรูปนี้ มีปรากฎ 33 ครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ และในพระวรสารมีแต่ในพระวรสารนักบุญมัทธิวเท่านั้น...

• สิ่งนี้บอกอะไรกับเรา... พ่อบอกได้เลยว่า ถ้าเราจะศึกษาพระวรสาร และเราซึ่งเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรจริงๆ เราต้องเข้าใจเรื่องของพระศาสนจักรนี้จากพระวรสารนักบุญมัทธิวนี้ให้จงได้ ครับ

• เมื่อวันเปิดบ้านเณร มีปฐมนิเทศสามเณรใหญ่ พ่อได้บรรยายให้กับสามเณรใหญ่ทั้งบ้านพร้อมกับคณะผู้ใหญ่ด้วย พ่อได้บอกกับเณรว่าจำเป็นมากๆที่เราจะต้องเข้าใจ ต้องเป็นพระศาสนจักรจริงๆ เราต้องเข้าใจและรักพระศาสนจักรจริงๆ จำเป็นเหลือเกินที่เราซึ่งจะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตหรือร่วมชีวิตในฐานะสมาชิก ของพระศาสนจักร แต่เราจะเข้าใจพระศาสนจักรจริงๆได้อย่างไรกัน.. พ่อได้บอกกับสามเณรว่า เปิดมัทธิวบทที่ 18 สิแล้วจะรู้ว่าพระศาสนจักรคืออะไร...

o เราเข้าใจว่า พระศาสนจักรคือชุมชนคริสตชน ที่เป็นดังร่างกายของพระคริสตเจ้า

o พระศาสนจักร คือ ทุกคนจริงที่รวมกันภายใต้การนำของพระคริสตเจ้า

o พระศาสนจักรนั้น พระคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้นเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าในโลกนี้ และเพื่อร่วมกันสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าพระอาณาจักรแห่งความรัก ความเมตตา การให้อภัย และอาณาจักรแห่งความจริงและความดี

• พ่อจึงเสนอว่า ถ้าเราจะรู้จักพระศาสนจักรจริงๆ เราต้องดูมัทธิวบทที่ 18 เป็นพระโอวาทคำสอนของพระเยซูเรื่อง “พระศาสนจักร” และในบทนี้เท่านั้น บทเดียวเลยในพระวรสารที่มีคำว่า “พระศาสนจักร” “ἐκκλησία” ที่สุด พ่อบอกว่า เปิดดูหัวข้อทั้งหมดในบทนี้จะรู้ว่า พระศาสนจักรจริงๆหน้าตาเป็นอย่างไร ชีวิตเป็นอย่างไร

• พ่อขอนำมาเสนอสรุปให้ดูที่นี้เลยครับ พระศาสนจักรหน้าตาและชีวิตเป็นแบบนี้ครับ


• ในบทที่ 18 ของมัทธิว มีหัวข้อต่อไปนี้ครับ และแต่ละหัวข้อสั้นๆ ของทั้งบทนี้คือหน้าตาและชีวิตของพระศาสนจักรจริงๆ ครับ... เรามาดูกันครับ พ่อคัดหัวเรื่องของบทที่ 18 ออกมาแล้ว พ่อเองก็ช็อคเหมือนกันครับ ในบทที่ 18 คำสอนเรื่องพระศาสนจักรนี้ มีจำนวน 7 เรื่องด้วยกัน พ่อช็อคกับจำนวน 7 ครับ เพราะเลขเจ็ดคือเลขแห่งความสมบูรณ์ และในหนังสือวิวรณ์เมื่อกล่าวถึงพระศาสนจักรทั้งมวลก็หมายถึงพระศาสนจักร ทั้งมวลด้วย พ่อต้องบอกว่า พ่อค้นพบความสุดยอดของพระวรสารจริงๆ ในคำเทศน์ของพระเยซูเจ้าเรื่องพระศาสนจักร

• พี่น้องครับ 7 หัวเรื่องต่อไปนี้คือหน้าตาและชีวิตของพระศาสนจักรครับ อ่านดีๆสิครับ 7 เรื่องนี้ สุดยอดที่จะบอกว่า พวกเราสมาชิกของพระศาสนจักร พวกเราพระศาสนจักรควรเจริญชีวิตและมีจิตวิญญาณอย่างไรครับ

1. “ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด” พระศาสนจักรยิ่งใหญ่ที่สุดต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ พระศาสนจักรคือพระศาสนจักรแห่งความถ่อมตน สุภาพ เล็กน้อย นี่คือชีวิตพระศาสนจักร

2. “การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป” สมาชิกของพระศาสนจักรต้อง “ไม่เป็นที่สะดุด” เรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก พระเยซูเจ้าเรียกร้องสมาชิกของพระศาสนจักร และแน่นอนบรรดาผู้ใหญ่ ผู้นำของพระศาสนจักรนั้นต้องไม่เป็นที่สะดุดต่อสมาชิกด้วยกันให้หกล้ม หรือให้ตกในบาป และที่สำคัญ ต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้เล็กน้อยต้องหกล้มในความเชื่อในพระเยซูเจ้า

3. “แกะที่พลัดหลง” สมาชิกของพระศาสนจักร แน่นอนทุกคนสามารถอ่อนแอ หลงทาง หกล้มได้ และสมาชิกของพระศาสนจักรต้องเป็นเหมือนพระเยซู ออกตามหา ติดตาม ช่วยเหลือ และนำสมาชิกของพระศาสนจักรกลับมาสู่ครอบครัวของพระศาสนจักรเสมอ นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เป็นคริสตชนจริงๆ

4. “การตักเตือนกันฉันพี่น้อง” ถ้ามีความผิดพลาด ความบกพร่อง ความอ่อนแอของสมาชิกของพระศาสนจักร เราสมาชิกของพระศาสนจักรต้องช่วยเหลือกันจริงๆ ต้องตักเตือนส่วนตัวกับความหลงผิด ผิดทางด้วยวิธีของพระศาสนจักร ต้องตักเตือนส่วนตัว และถ้าไม่สำเร็จต้องพากันไปตักเตือนด้วยความรัก ไม่ใช่ประนาม หรือแฉกันในแบบต่างๆ ไม่เลย แต่ต้องจริงใจกับการตักเตือน 

5. “การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน” สมาชิกพระศาสนจักรคือหมู่คณะแห่งการภาวนา ไม่ใช่การภาวนาคนเดียว แต่ต้องเป็นการภาวนาแบบหมู่คณะ สองคนขึ้นไปเพราะเราคือสมาชิกของพระศาสนจักรที่เป็นหมู่คณะนั่นเอง

6. “การให้อภัยความผิด” มาถึงจุดสำคัญ ไม่ใช่ถึงเจ็ดหนหรือไม่ แต่ต้องเจ็ดครั้งเจ็ดสิบหนคือ ต้องให้อภัยตลอดไป การให้อภัย คือชีวิตจิใจของเรานะครับ พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีความงามที่สุดคือการให้อภัยจริงๆ เราต้องให้อภัยไม่สิ้นสุดและไม่มีอะไรยากเกินการให้อภัย

7. “อุปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา” ความเมตตาคือจิตวิญญาณและความจริงของสมาชิกพระศาสนจักรทุกคน ต้องไม่ไร้เมตตาเพราะเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า พระเยซูเจ้าตำหนิรุนแรงมากกับการไร้เมตตาต่อเพื่อนพี่น้อง เพราะพระองค์ให้เมตตาเราเสมอ เราต้องเมตตา พ่อสรุปว่า พระศาสนจักรถ้าไม่เมตตาก็ไม่มีพระศาสนจักรอยู่จริงครับ

• พี่น้องที่รัก จากพระวรสารวันนี้... พระโอวาทเรื่องพระศาสนจักร มัทธิวบทที่ 18 เราเริ่มอ่านในมิสซาวันนี้ พ่อขอนำสามประโยคจากสามเรื่องแรกของในคำเทศน์เรื่องพระศาสนจักรของพระเยซู เจ้ามาสรุปบทเทศน์วันนี้ สามประโยคจากพระเยซูที่จะสรุปบทเทศน์วันนี้คือ...

1. “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ดังนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์”

2. “ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหล่านี้คนใดเลย”

3. “พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป”

• พี่น้องที่รัก เป็นสมาชิกของพระศาสนจักรจริงๆไหมครับ...

o จงถ่อมตน 

o จงต้อนรับกันและกัน และ

o จงตามหากันและกันเสมอเกิดการหลงทางหรือหลงผิดใดๆก็ตามนะครับ 


• ขอพระเจ้าอวยพร พี่น้องสมาชิกพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าทุกท่านครับ