แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มธ 5:13-16...

13“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มไอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ
14“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 15ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 16ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พี่น้องที่รัก พ่ออ่านพระวาจาตอนนี้ พ่อมีแต่รอยยิ้มจริงๆ ครับ พระวาจาที่แสนคบบาดลึกถึงดวงจิตแห่งชีวิตบุญลาภ หรือความสุขแท้ จาก มธ. 5 เรื่องพระโอวาทบนภูเขา พ่อเห็นว่าเป็นคำสรุปที่พระเยซูเจ้าได้ประกาศกฎทั่วไปของการเป็นศิษย์พระค ริสตเจ้า.... (บรรดาสาวกเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ และพระองค์สอนบุญลาภ (ความสุขแท้) แปดประการ และพระองค์ทรงสรุปกับพวกเขาและสอนพวกเราเต็มเลยครับ...


• พระองค์เน้นที่ “ท่านทั้งหลาย” คำสรรพนามบุรุษที่สอง... ตรงมาที่ทุกคนที่ฟังพระองค์ และแน่นอนพวกเราที่นั่งฟังพระวาจาของพระเจ้า... พ่อคิดว่า ส่วนนี้สำคัญ ชัดเจนมากครับ เรามาไตร่ตรองกันสักนิดครับ...พี่น้องที่รักครับ


• ธรรมชาติของศิษย์ของพระเยซูเจ้า คือ การที่เราทุกคนต้องเป็น “เกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก” 


• “‘ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทอดทิ้งให้คนเหยียบย่ำ” เราต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีที่สุดครับ ชัดเจนทีสุดเลยครับ... เพราะ ธรรมชาติของศิษย์คือ


• เป็นเกลือดองแผ่นดิน และต้องคงรักษาคุณสมบัติของเกลือไว้ เพราะถ้าจืดไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไร


• ธรรมชาติของเกลือคืออะไร คำตอบคือ

o เกลือ ใช้เพื่อถนอมอาหารไม่ให้เสียหาย หรือเน่าเปื่อย

o เกลือ ใช้เพื่อเยียวยารักษาโรค

o เกลือ ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติแก่อาหาร


• ดังนั้น คุณสมบัติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าคือ ถนอมรักษาสังคมให้มีสันติสุข เยียวยารักษาความบกพร่อง และเพิ่มรสชาติให้กับสังคม


• เทียบมาระโก “จงมีเกลือไว้ในท่านเถิด และจงอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น” (มก 9:50) สันติสุข ความไม่เสียหาย เน่าเปื่อย คือ บทบาทของเราทุกคนในสังคมนะครับ งดงามมากนะครับ ชีวิตของเราทุกคนเลยทีเดียวครับ

• ‘ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก 


• ธรรมชาติของแสงสว่างคืออะไร คำตอบคือ

o แสงสว่างมีไว้เพื่อให้สามารถแลเห็นสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็นจริง

o แสงสว่างมีไว้เพื่อใช้นำทางไม่ให้หลงไม่ให้สะดุดล้ม

o แสงสว่างเป็นเครื่องหมายของความยินดี การและเห็น และการเฉลิมฉลอง


• ศิษย์ของพระเยซูเจ้ามีหน้าที่นำทาง และทำให้ผู้อื่นพบเห็นหนทางที่แท้จริง
สรุปว่า.. ถ้าเราเป็นศิษย์พระเยซูเจ้ากันจริงๆนะครับ เราต้องมีคุณภาพชีวิตจริงๆครับ “Quality”


• เราแต่ละคนเป็นเกลือดองแผ่นดินเพียงใด คริสตชนอยู่ที่ใด ต้องไม่เสียหาย แต่ต้องสร้างความสุขสันติมากๆ


• เพิ่มรสชาติให้กับสังคม เพิ่มรสชาติที่ดีจริงๆให้กับสังคม ครอบครัวและคนรอบข้าง


• เราต้องมีพลังแห่งการรักษาเยียวยาบาดแผล และข้อบกพร่องของสังคม ครอบครัว ชุมชนวัด ฯลฯ


• เราต้องทะนุถนอมชีวิตและรอบข้างของเราทุกคนให้ได้อยู่ในสภาพสังคมคริสตชน ศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า


• พี่น้องครับ ร่วมกันนำทางเดินแก่กันและกัน อย่าพากันหลงทาง หลงระเริงแสงสีเทียมและรสชาติชั่วคราวความสุขชั่วแล่น และเราจะสามารถนำทางบรรดาพี่น้องรอบข้างและพี่น้องต่างความเชื่อได้ด้วย เพื่อเขาะได้พบพระเจ้าในความดี


• คริสตชนจงดำเนินชีวิตเห็นจริง เห็นธรรม และเห็นพระเจ้า และเผยพระเจ้าในชีวิตเรา

• ดังนั้น ...ธรรมชาติของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า

o เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง 

o ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน 

o ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์

o เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


• พี่น้องที่รัก จงเป็นคริสตชนที่มีคุณภาพ เมื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของเรา พวกเขาจะรักและจะสรรเสริญพระเจ้าของเราจริงๆเลยครับ... การประกาศข่าวดีไม่ยากเลยครับ เพียง.... เจริญชีวิตเป็นคนดีนะครับ คริสตชนต้องดีจนเป็นเกลือ เป็นแสงสว่าง ทุกคนเห็น เขาก็สรรเสริญพระเจ้าครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ