foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงความสัมพันธ์ของพระองค์
กับพระบิดาและพระจิตเจ้าไว้ว่า
“ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย
ดังนั้น เราจึงบอกว่าพระจิตเจ้าจะทรงแจ้ง
ให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา” (ยน 16:15)
พระตรีเอกภาพ เป็นธรรมล้ำลึก
ซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจและอธิบายได้ทั้งหมด
เพราะมนุษย์เป็นเพียงสิ่งสร้างที่มีขอบเขตจำกัดอย่างหนึ่ง
ของพระเจ้า ผู้ซึ่งไร้ขอบเขตจำกัด

เราอาจเข้าใจพระตรีเอกภาพมากยิ่งขึ้น
ถ้าเรามองพระองค์ในฐานะบ่อเกิดของสรรพสิ่งที่ดีทั้งหลาย
พระตรีเอกภาพมีคุณลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์เป็นบ่อเกิดของสิ่งที่ดีมากมายต่อชีวิตฝ่ายกายของเรา
พระตรีเอกภาพทรงเป็นบ่อเกิดของชีวิตฝ่ายจิตหรือชีวิตพระในตัวเรา
ดวงอาทิตย์ให้พลังงานและความเข้มแข็งแก่เรา
พระตรีเอกภาพทรงให้พละกำลังและความเข้มแข็งภายในแก่เรา
ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่เรา
พระตรีเอกภาพทรงส่องสว่างสติปัญญาและจิตใจของเรา
ดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่เรา
พระตรีเอกภาพให้ความอบอุ่นฝ่ายจิต
นั่นคือ ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์แก่เรา
แสงของดวงอาทิตย์สามารถรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้
อานุภาพของพระตรีเอกภาพสามารถรักษาบาป
ซึ่งเป็นโรคร้ายฝ่ายวิญญาณของเรา
ดวงอาทิตย์ทำให้โลกสดใสและมีชีวิตชีวา
พระตรีเอกภาพทรงทำให้หัวใจของเราเบิกบาน
ด้วยความหวังในชีวิตนิรันดรที่กำลังรอคอยเราในสวรรค์
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนในสมัยโบราณหลายชาติหลายภาษา
นมัสการและเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
พวกเขาไม่รู้ว่ายังมีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์นั่นเอง
แต่สำหรับเราดวงอาทิตย์เป็นเพียงสิ่งสร้างชิ้นหนึ่ง
จากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคล
หรือที่เราเรียกว่าพระตรีเอกภาพเท่านั้น
“เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา
พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน 16:13)

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี