แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 QA155

823     “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้เพราะพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเราขับร้องประกาศว่า ‘พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์’ ร่วมกับพระบิดาและพระจิตเจ้านั้น ทรงรักพระศาสนจักรเสมือนเป็น ‘เจ้าสาว’ ของพระองค์ ทรงมอบพระองค์เพื่อพระศาสนจักรเพื่อทรงบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธ์ และทรงรวมพระศาสนจักรไว้กับพระองค์เสมือนเป็นพระวรกายของพระองค์ อีกทั้งยังประทานพระพรมากมายของพระจิตเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” ดังนั้น พระศาสนจักรจึงเป็น “ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” และสมาชิกของพระศาสนจักรก็ได้รับนามว่า “ผู้ศักดิ์สิทธิ์”

824     พระศาสนจักรซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าจึงรับความศักดิ์สิทธิ์จากพระองค์ และยังเป็นผู้บันดาลความศักดิ์สิทธิ์จากพระองค์และในพระองค์ด้วย เพื่อทำให้มนุษย์ได้รับความศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเจ้าและเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า “ภารกิจการงานทุกอย่างของพระศาสนจักรจึงมุ่งไปสู่การนี้เสมือนจุดหมาย” พระเจ้าทรงมอบ “วิธีการทุกอย่างที่จะนำไปรับความรอดพ้น” ไว้ในพระศาสนจักร “เรารับความศักดิ์สิทธิ์อาศัยพระหรรษทานของพระเจ้าได้” ก็ในพระศาสนจักรนี้เอง

867      พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ – พระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทรงสถาปนาขึ้น พระคริสตเจ้าทรงเป็นเสมือนเจ้าบ่าวผู้ทรงมอบพระองค์เองเพื่อบันดาลให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ พระจิตเจ้าผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์ทรงบันดาลชีวิตให้ ถึงแม้ว่าพระศาสนจักรยังรวมบรรดาคนบาปไว้ แต่พระศาสนจักรก็ปราศจากบาปที่คนบาปทำไว้ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรฉายแสงอยู่ในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของตน พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างสมบูรณ์ในพระนางมารีย์